Üniversite İtibarı Ve İmajının Öğrenci Memnuniyetine Etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği

Metin IŞIK
2020 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Bu araştırmada kurumsal imaj, kurumsal itibar ve öğrenci memnuniyeti ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın odak noktası, kurumsal imaj ve kurumsal itibarın öğrenci memnuniyeti üzerindeki etkisini belirlemektir. Nicel bir araştırma yöntemi benimsenmiş olup, örneklem olarak Bitlis Eren Üniversitesi İİBF öğrencileri tercih edilmiştir. Anket tekniğiyle veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler Spss programı yardımıyla basit doğrusal ve çoklu regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Analizler
more » ... . Analizler sonucunda değişkenler arasında önemli ilişkiler olduğu görülmüştür. Kurumsal imajın kurumsal itibarı önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir. Kurumsal imaj ve kurumsal itibarın da öğrenci memnuniyetini etkilediği ve önemli oranda açıkladığı görülmüştür. Araştırma bulgularının yükseköğretim yetkilileri için kayda değer bir veri niteliği taşıdığı söylenebilir.
doaj:9846efee51624e01bf25e0a9a99fc9e9 fatcat:zqvsbektt5amth5kxurtn22yg4