Wykorzystanie planu badań metodami mieszanymi do tworzenianowej wiedzy. Studium przypadku z zakresu zdrowia publicznego [article]

Paweł Kawalec
2018
Wykorzystanie planu badań metodami mieszanymi do tworzenia nowej wiedzy. Studium przypadku z zakresu zdrowia publicznego Abstrakt. Na podstawie epistemologicznej koncepcji tworzenia wiedzy naukowej proponuję nowy sposób oceny roli metod mieszanych w badaniach: przez odniesienie ich nie tylko do poziomu publikacji, lecz także do projektu badawczego. Na przykładzie wybranych publikacji z zakresu zdrowia publicznego wskazuję dwie różne role metod mieszanych w tworzeniu nowej wiedzy: rola
more » ... dzy: rola generatywna na poziomie projektu badawczego oraz synteza dotychczasowej wiedzy na poziomie pojedynczych publikacji. Słowa kluczowe: metody mieszane, zdrowie publiczne, projekt badawczy Use of mixed methods research design in knowledge creation. Case study on public health Abstract. Based on the epistemological concept of scientifi c knowledge creation, I propose a new way of assessing the role of mixed methods research design: by referring them not only to the level of publication but also to the research project. On the example of selected public health publications, I point to two different roles of mixed methods in the creation of new knowledge: a generative role at the level of a research project and the synthesis of existing knowledge at the level of publication. niniejszym artykułem zostały sfi nansowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN) o numerze: UMO-2014/15/B/HS1/03770.
doi:10.24425/118036 fatcat:ermxnfifizcdjhgdra7eyirk2q