An efficient magnetic carbon-based solid acid treatment for corncob saccharification with high selectivity for xylose and enhanced enzymatic digestibility

Wei Qi, Guifeng Liu, Chao He, Shuna Liu, Si Lu, Jun Yue, Qiong Wang, Zhongming Wang, Zhenhong Yuan, Jianhua Hu
2019 Green Chemistry  
An efficient magnetic carbon-based solid acid treatment for corncob saccharification.
doi:10.1039/c8gc02854k fatcat:kfub7jqwxbbjze2bx7l4arxdym