Hydrochemic Characteristics and Tectonic Situation of Selected Springs in Central and NW Yunnan Province, China

Stanka Šebela, Janja Kogovšek
2006 Acta Carsologica  
Izvleček UDK 556.3:54(510) S. Šebela & J. Kogovšek: Hidrokemične značilnosti in tektonski položaj izbranih izvirov v osrednjem in SZ Yunnanu, Kitajska Provinca yunnan leži na vzhodnem robu kolizijske cone med Indijsko in Evrazijsko ploščo. Za to ozemlje so značilne zapletene kenozojske strukture in aktivna seizmotektonika. V letu 2004 smo proučevali ozemlja severno od Kunminga in SZ del yunnana. Meritve temperature, specifične električne prevodnosti in analize vsebnosti karbonatov, fosfatov in
more » ... natov, fosfatov in nitratov smo opravili na izvirih Quinglongtan in v nižje ležečem akumulacijskem jezeru. Izviri se nahajajo v širši prelomni coni xiaojiang, ob kateri se vršijo levi zmiki. V širši prelomni coni Zhongdian preloma med mestom Zhongdian in reko yangtze na jugu se nahaja več izvirov. Tiansheng Qiao (T = 57,5ºC) in xiageiwenquan (T = 48,3 − 66,8ºC) sta termalna izvira, ob katerih se odlaga lehnjak, Baishuitai pa je močno mineraliziran izvir z nižjo temperaturo (T = 11,1 − 13,3ºC), ki odlaga kalcijev karbonat in gradi ponvice. Vsi ti izviri so vezani na aktivne prelomne cone. Izbrani predeli večinoma predstavljajo kontakt med karbonatnimi in nekarbonatnimi kamninami. ključne besede: izviri, tektonika, lehnjak, yunnan, Kitajska. ¹ Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, Abstract UDC 556.3:54(510) S. Šebela & J. Kogovšek: Hydrochemic characteristics and tectonic situation and of selected springs in central and NW Yunnan province, China The yunnan Province lies on the eastern rim of the collision zone between the Indian plate and Eurasia. This region is characterized by complex Cenozoic structures and active seismotectonics. In the year 2004 the areas north from Kunming and the NW part of yunnan were studied. The measurements of the temperature, conductivity and the analyses of carbonate, phosphate and nitrate were performed in Quinglongtan spring and in the accumulation lake that is situated lower than the spring. The springs are situated in the wider zone of the xiaojiang fault along which left horizontal movements are taking place. Along the wider zone of the Zhongdian fault between the town of Zhongdian and the yangtze River on the south there are more springs. Tiansheng Qiao (T = 57.5ºC) and xiageiwenquan (T = 48,3 − 66.8ºC) are thermal springs along which tufa is deposited. The Baishuitai spring has high mineralization and lower temperature (T = 11.1 − 13.3ºC) and deposits calcium carbonate in the form of gours. All studied springs are connected with active fault zones. The studied areas mostly represent the contact areas between carbonate and non-carbonate rocks.
doi:10.3986/ac.v35i1.240 fatcat:emi3gnfmkjcepeo2ibixsntbt4