Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Akademisyenlerinin Kongre Tercih Unsurları

Cansu Bozdoğan, Ay Gamze
2018 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Özet: Akademik paylaşımlarda bulunulan kongre organizasyonları son yıllarda artış göstermiştir. Kongre yöneticileri olabildiğince fazla sayıda katılımcı sayısına ulaşabilmek, kongre ev sahipliği yapan kurum hakkında olumlu imaj oluşturabilmek ve iyi bir kongre yönetebilmek için; katılımcıların kongre tercih kararlarına etki eden faktörlerin belirlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu konudan hareketle çalışmanın amacı; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı'nda görev yapmakta olan
more » ... kta olan akademisyenlerin mevcut durumlarının tespit edilmesi ve ulusal veya uluslararası herhangi bir kongreye katılmış olan akademisyenlerin kongre tercih unsurlarının belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini üniversitelerin web sayfalarından e-posta adreslerine ulaşılabilir olan 314 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programında görev yapmakta olan akademisyenlerin mevcut durumları ile ilgili istatistiki bilgilere ver verilmiştir; ikinci bölümünde ise akademisyenlerin kongre tercih unsurlarında öne çıkan faktörlerin neler olduğu ve bazı değişkenlere göre kongre tercih unsurlarında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Abstract: Congress organizations with academic exchanges have increased in recent years. Congress manager need to determine the factors that influence congress preference decisions of participants to reach a large number of participants, to create a positive image about the institution hosting the congress and to manage a good congress. In this way purpose of the study; it is to determine the present conditions of the academicians who are working in the Office Management and Executive Assistance Program and to determine the congressional preference criteria of the academicians participating in any national or international congress. The sample of the research consists of 314 academicians whose e-mail addresses can be reached from the web pages of the universities. In the first part, there is statistical information about the current situation of the academicians who are working in the Office Management and Executive Assistance program. In the second part, it was attempted to determine what factors are Makale Geliş Tarihi: 31.5.2018 Makale Kabul Tarihi: 12.12.2018 "Bu çalışma 4-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen 16. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi adlı etkinlikte sözlü bildiri olarak sunulmuş ve özeti kongre bildiri özet kitabında basılmış bildirinin tamamlanmış halidir.
doi:10.17218/hititsosbil.429225 fatcat:ogj257wr5fbbdkoh56cxwj5lje