Andrzej Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na wewnętrzny porządek prawny Zjednoczonego Królestwa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2008, ss. 376

Krzysztof Urbaniak, Uniwersytet Adama Mickiewicza
2011 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Człowieka na wewnętrzny porządek prawny Zjednoczonego Królestwa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2008, ss. 376 Książka Andrzeja Bisztygi pt. Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na wewnętrzny porządek prawny Zjednoczonego Królestwa zasługuje na szczególną uwagę z kilku względów. Po pierwsze niezwykle rzad-ędów. Po pierwsze niezwykle rzad-dów. Po pierwsze niezwykle rzadko ukazują się w Polsce monografie traktujące o systemie konstytucyjnym
more » ... go Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wprawdzie w ostatnim czasie w tym względzie nastąpiła pewna poprawa 1 , to i tak dorobek polskiej doktryny prawa konstytucyjnego dotyczący Wielkiej Brytanii wydaje się być ubogi, szczególnie na tle innych demokracji Zachodu. Drugim argumentem, wypływającym po części z pierwszego jest to, że recenzowana monografia daje możliwość bliższego zapoznania się z praktycznym funkcjonowaniem systemu prawnego opartego o common law. Po trzecie, problematyka będąca przedmiotem badań autora pozwala choć w części zapoznać się z wybranymi elementami poważnej reformy konstytucyjnej wprowadzonej przez laburzystów po wygranych wyborach do Izby Gmin w 1997 r. Skala zmian, które zaszły w brytyjskim systemie konstytucyjnym pod rządami Partii Pracy w latach 1997 -2010 jest na tyle znacząca, że w przypadku kontynentalnego modelu konstytucji moglibyśmy mówić o zasadniczej jej rewizji. Czwartym argumentem do którego można się odwołać jest to, iż obecnie w doktrynie prawa konstytucyjnego bardzo aktualnym problemem jest wpływ umów międzynarodowych (aktów 1 W tym miejscu odnotować należy takie pozycje jak: S. Kubas, Parlament Szkocki. Dewolucja -wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa, Warszawa 2004; P. Mikuli, Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006; P. Biskup, Prawno-polityczna ewolucja brytyjskiej doktryny suwerenności, Warszawa 2007; P. Sarnecki, System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Warszawa 2009; Ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tłum. S. Kubas, wstęp P. Sarnecki, Warszawa 2010.
doi:10.15804/ppk.2011.01.13 fatcat:rvmppdrxs5ap5jvoulkqyuqqj4