New Hıstorıcıst Contextual Readıng Of The Novels Of Nedim Gürsel

Şamil YEŞİLYURT
2009 Turkish Studies  
ÖZET Edebî eserleri edebî olmayan metinlerin ışığı altında açıklamaya çalışan Yeni Tarihselcilik, tarihin kurgusal boyutu üzerine odaklanmıştır. Başta tarih olmak üzere neredeyse bütün kültürel değerler karşısında şüphe duymayı getiren bu yaklaşıma göre tarihî bilgi, dönem iktidarının gölgesinde kalarak kurgulanmış ve gerçek olarak sunulmuş bir çelişkiler yumağından ibarettir. Neticede kökeni tarihe dayanmakla birlikte özü kurgulanmış, yorumlanmış bir tarihsel görünüm ortaya çıkar. Bu durum
more » ... çıkar. Bu durum okuyucuda çelişkiler uyandırsa bile anlatı açısından farklı bir yapılanışı beraberinde getirir. Nedim Gürsel de inceleme konusu yaptığımız romanlarını bu ilkelere uygun biçimde kurgularken roman kişileri etrafında arka plandaki tarihin yorumlanabileceğini ve anlam-metin-gerçeklik üçgeni içinde her zaman yeni anlamlara açılım yapılabileceğini göstermeye çalışmıştır. Bu anlamda Yeni Tarihselci edebî yöntemin en başat ilkeleri ile inceleme konusu yaptığımız Nedim Gürsel'in romanları arasındaki ortak yönelişleri tespit etmek çalışmamızın esasını oluşturmaktadır.
doi:10.7827/turkishstudies.606 fatcat:zsqty6bwdzdq5fzbswgqt7sxmm