Orta konka yerleşimli lobüler kapiller hemanjiyom

K Akman, E Ayd›n, Özen, L Özlüo¤lu, Kübra Akman, Erdinç Ayd›n, Levent, Naci Özlüo¤lu, Özlem Özen
2007 Turk Otolarengoloji Arsivi   unpublished
Orta konka yerleflimli lobüler kapiller hemanjiyom Lobüler kapiller hemanjiyom, vasküler, pediküllü, benign bir tümör-dür. Ço¤unlukla cilt ve muköz membranlardan köken almaktad›r. Nadiren nazal kavitede yerleflim gösterir. Literatürde, nazal kavite yerleflimli lobüler hemanjiyom ile ilgili az say›da yay›n bulunmakta-d›r. Klini¤imize, tekrarlayan burun kanamas› ve sol burun t›kan›kl›¤› flikayetiyle baflvuran 81 yafl›nda erkek hasta sunulmufltur. Hastan›n sol orta konkas›n›n medial taraf›nda
more » ... ize lobüle kapiller heman-jiyom tespit edilmifltir. Nazal kavitelerin ay›r›c› tan›s›nda lobüler ka-piller hemajiyom ak›lda tutulmal›d›r. Ayr›ca tümörün sunulan olgu-da oldu¤u gibi atipik bir biçimde predispozan faktör olmadan, ileri yaflta, beklenmeyen lokalizasyonda ve ülsere görünümde ola-bilece¤i de unutulmamal›d›r. Anahtar Sözcükler: Lobüler kapiller hemanjiyom, nazal kavite, orta konka. Abstract Lobular capillary hemangioma is believed to be a benign, peduncu-lated vascular tumor that generally originates from the skin and mucous membranes. Rarely, this tumor is seen in the nasal cavity. To our knowledge, there are few reports of nasal cavity lobular capillary hemangiomas in the English literature. We present an 81-year-old man with complaints of recurrent epis-taxis and left nasal blockage. He was found to have a lobular capillary hemangioma originating from the medial aspect of the left middle turbinate. Capillary hemangioma should be considered in the differential diagnosis of nasal masses. This tumor can present atypically with no predisposing factors, in old age, in unpredicted locations, and with an ulcerative necrotic appearance such as in the following case.
fatcat:ridbh4vrtbfebkr57usvhyh6ei