Adaptation of Oral Health Impact Profile (OHIP-14) index for measuring impact of oral health on quality of life in elderly to Serbian language

Ivica Stancic, Ljiljana Tihacek-Sojic, Aleksandra Jelenkovic
2009 Vojnosanitetski Pregled  
Stomatološki fakultet, Klinika za stomatološku protetiku, Beograd, Srbija Apstrakt Uvod/Cilj. Korišćenje indeksa koji mere uticaj stanja oralnog zdravlja na kvalitet života predstavlja sve više neophodnost u stomatološkoj praksi jer se na osnovu informacija dobijenih iz njih utvrđuju potrebe za tretmanom, donosi odluku o vrsti stomatološkog tretmana i vrši procena uspešnosti primenjenih terapijskih procedura. Cilj rada bio je da se indeks Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14) prevede na
more » ... 4) prevede na srpski jezik uz proveru pouzdanosti u praksi kao početak njegove verifikacije na srpskom govornom području. Metode. Indeks OHIP-14 preveden je na srpski jezik, a razumljivost učinjenog prevoda za prosečnog ispitanika starijeg životnog doba testirana je na grupi od 30 nosioca totalnih ili parcijalnih proteza starijih od 65 godina. Ispitanici nisu samostalno popunjavali upitnik, već su im pitanja postavljana usmeno. Po potrebi, bila su data dodatna objašnjenja, pri čemu se izbegavalo nametanje odgovora ispitanika. Rezultati. Analizirajući dobijene odgovore i potrebu za dodatnim objašnjenjima pojedinih pitanja, ustanovljeno je da pitanje pod rednim broje 5 iz indeksa OHIP-14 "Have you been self-conscious because of your mouth or detures?!" (srp. prev. "Da li ste bili samosvesni usled problema sa Vašim ustima ili protezama?") nije moguće adekvatno prevesti na srpski jezik jer je, čak, kod 28 (93,3%) ispitanika ovo pitanje bilo nerazumljivo, uprkos dodatnim objašnjenjima. Ostala pitanja ispitanici su dobro razumeli i na osnovu njihovih odgovora bilo je moguće odrediti broj poena za određenu tegobu. Tako npr. njih 13 (43%) negiralo je tegobe psihosocijalne prirode ili se izjasnilo da im se takve tegobe retko javljaju, dok je 60% potvrdno odgovorilo na pitanje "Da li ste osetili da Vam je život generalno manje zadovoljavajući zbog problema sa zubima i protezama?", što ukazuje na značajan uticaj stanja oralnog zdravlja na kvalitet života. Zaključak. Indeks OHIP-14 pruža korisne i pouzdane informacije o kvalitetu života osoba koje nose proteze i poželjno ga je koristiti u praksi. Pitanje pod rednim brojem 5, zbog nerazumljivosti, izostavljeno je iz konačne verzije upitnika prevedenog na srpski jezik. Međutim, potrebno je izvršiti proveru njegove validnosti na većem broju ispitanika, ali i uvesti još neki indeks na srpsko govorno područje kako bi se moglo izvršiti poređenje i dati preporuke za najpogodniji takav indeks na srpskom jeziku za osobe starijeg životnog doba. Ključne reči: usta, zdravlje; zubna proteza; upitnici; srbija; kvalitet života. Abstract
doi:10.2298/vsp0907511s pmid:19678573 fatcat:2yzizib2qba7np23goir3kgv3e