Prognostic significance of new biological markers in chronic lymphocytic leukaemia

Danijela Lekovic, Biljana Mihaljevic, Nada Kraguljac-Kurtovic, Maja Perunicic-Jovanovic, Andrija Bogdanovic, Milica Colovic, Mirjana Gotic
2011 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Клиника за хематологију, Клинички центар Србије, Београд, Србија УВОД Хро нич на лим фо цит на ле у ке ми ја (ХЛЛ) је нај че шћи об лик ле у ке ми је код ста нов ни штва за пад них зе ма ља, а чи ни 24% свих ле у ке мија. То је бо лест ста ри јег жи вот ног до ба, бу дући да је ви ше од 75% бо ле сни ка ста ри је од 60 го ди на. Бо лест се, ме ђу тим, по след њих го дина све че шће ди јаг но сти ку је ме ђу мла ђом попу ла ци јом, ста ром око 35 го ди на. ХЛЛ је болест про мен љи вог кли нич
more » ... то ка и ис хо да. Код не ких бо ле сни ка она бр зо на пре ду је, те се зах те ва при ме на те ра пи је од мах на кон поста вља ња ди јаг но зе, док је код дру гих бо лест "ста бил на" и не ма по тре бе за ле че њем [1] . До кра ја два де се тог ве ка за од ре ђи ва ње прог но зе бо ле сти ко ри шће не су кли нич ке кла си фи ка ци је пре ма Ра и ју (Rai) [2] и Би неу (Bi net) [3], ко је су се за сни ва ле на ре ла тивно јед но став ним кли нич ким и би о ло шким па ра ме три ма. Ове кла си фи ка ци је се и да ље при ме њу ју и пру жа ју зна чај не прог но стичке ин фор ма ци је за ви со ко ри зич не бо ле снике са ХЛЛ, али ни јед на не омо гу ћа ва предви ђа ње то ка бо ле сти код ни ско ри зич них и бо ле сни ка у ра ним ста ди ју ми ма бо ле сти [4, 5] . По ред кли нич ких кла си фи ка ци ја, по сто је и дру ги кла сич ни па ра ме три прог но зе, као што су па то хи сто ло шки тип ин фил тра ци је ко шта не ср жи, вре ме удво стру ча ва ња броја лим фо ци та, вред ност лак тат-де хи дро гена зе (LDH) у се ру му и вред ност β2 ми крогло бу ли на (β 2 M) у се ру му. Пред ви ђа ње то ка бо ле сти је ва жно с об зи ром на за па жа ња и ста во ве да при ме на по чет не те ра пи је од мах на кон по ста вља ња ди јаг но зе код бо ле сни ка у ра ном ста ди ју му са "прог но стич ким па раме три ма ско ре про гре си је" мо же би ти значај на за ква ли тет жи во та и укуп но пре живља ва ње обо ле лих [6] . По ред кла сич них прог но стич ких пара ме та ра, да нас се пре по ру чу је раз ма трање но вих па ра ме та ра прог но зе, као што су IgV H му та ци о ни ста тус, екс пре си ја CD38 ан ти ге на и екс пре си ја 70 kD зе та-асо ци ране про теин ки на зе (енгл. ze ta-chain as so ci ated pro tein ki na se -ZAP-70). Ве ли ки на предак у прог но зи бо ле сни ка са ХЛЛ по стиг нут је от кри ва њем IgV H му та ци о ног ста ту са, на осно ву ко јег је мо гу ће раз ли ко ва ти две гру пе бо ле сни ка. Бо ле сни ке с не му ти ра ним IgV H ста ту сом од ли ку ју агре си ван кли нич ки ток бо ле сти и не по вољ не ци то ге нет ске ано мали је, за раз ли ку од бо ле сни ка с му ти ра ним IgV H ста ту сом [7, 8] . С об зи ром на не мо гућ ност ана ли зи ра ња IgV H му та ци о ног ста ту са у ру тин ској пракси, по след њих го ди на от кри ве ни су су ро гат КРАТАК САДРЖАЈ Увод Хро нич на лим фо цит на ле у ке ми ја (ХЛЛ) је бо лест про мен љи вог кли нич ког то ка и ис хо да. Код не ких бо ле сни ка она је "ста бил на" и не ма по тре бе за ле че њем, док код дру гих бр зо на пре дује и зах те ва при ме ну те ра пи је од мах на кон по ста вља ња ди јаг но зе. У ско ри је вре ме два но ва би оло шка мар ке ра, екс пре си ја CD38 ан ти ге на и ZAP-70, по ка за ла су се зна чај ним у пред ви ђа њу прогно зе код осо ба обо ле лих од ХЛЛ. Циљ ра да Циљ сту ди је био је да се ис пи та кли нич ки зна чај екс пре си је CD38 ан ти ге на и ZAP-70 у прог но зи здрав стве ног ста ња бо ле сни ка са ХЛЛ и утвр ди њи хо ва ко ре ла ци ја са дру гим прог ностич ким по ка за те љи ма овог обо ље ња. Ме то де ра да Ис пи ти ва ње екс пре си је CD38 ан ти ге на ура ђе но је ме то дом иму но фе но ти пи за ције на узор ци ма пе ри фер не кр ви, а ис пи ти ва ње екс пре си је ZAP-70 ме то дом иму но хи сто хе ми је на фор ма лин-фик си ра ним би оп та ти ма ко шта не ср жи код 40 но во ди јаг но сти ко ва них бо ле сни ка са ХЛЛ. Про гре си ја бо ле сти је де фи ни са на пе ри о дом од постављања ди јаг но зе до при ме не по четне те ра пи је (енгл. ti me to first tre at ment -TFT). Ре зул та ти Сте пен екс пре си је CD38 ан ти ге на ко ре ли рао је по зи тив но са екс пре си јом 476; p=0,002). По зи тив на екс пре си ја оба на ве де на па ра ме тра ста ти стич ки је зна чај но ко ре ли ра ла с непо вољ ним кла сич ним па ра ме три ма прог но зе, као што су C ста ди јум бо ле сти пре ма Би неу (Bi net), ди фу зна ин фил тра ци ја ко шта не ср жи, по ви ше не вред но сти лак тат-де хи дро ге на зе и β2 ми кро глобу ли на у се ру му и вре ме удво стру ча ва ња бро ја лим фо ци та кра ће од 12 ме се ци. Код бо ле сни ка с по зи тив ном екс пре си јом CD38 ан ти ге на и ZAP-70 TFT је би ло кра ће (log rank: 0,003 пре ма 0,049). За кљу чак Оба но ва би о ло шка мар ке ра има ју из у зе тан зна чај у пред ви ђа њу прог но зе бо ле сника са ХЛЛ. Кључ не ре чи: хро нич на лим фо цит на ле у ке ми ја; CD38 ан ти ген; ZAP-70; прог но за Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):753-758
doi:10.2298/sarh1112753l pmid:22338471 fatcat:zbcgfafwwfbuzdlz5v7wgv26ma