Self-managing Equality Versus Leadership in Creative Teams, Groups, and Organizations

Dobilas Kirvelis, Kastytis Beitas
2007 Socialinė teorija empirija politika ir praktika  
mcntus paaiskcja, kad jie yra gana painus, reikalavimai nera labai aiskus. Vien tik kvalifikacini4 reikalavim4 socialiniams darbuotojams pakeitim4 per pastarnosius astuonerius metus yra isleista trylika, kuri4 paskutiniai sesi yra isleisti 2006 metais. Be to, sic reikalavimai yra lcidziami isakymL[, on e istatym4 lygiu, kas taip pat turi neigiam'l poveiki profesijos statusui. Socialini4 darbuotojq darbo victos ypatumai Lictuvoje turi tarn tikr4 isskirtini4 brnoz4. Pavyzdziui, Lictuvoje yra
more » ... Lictuvoje yra labai mazai darbo vietq, kuriose socialiniai darbuotojai turetq darbo vietos monopoli. Dazniausiai socialiniai darbuotojai veikia ligoninese, mokyklose ir pan., kur darbo vietos monopoli turi kitq profcsijq atstovai. Tokiu budu neretai socialiniams darbuoto jams tcnka ideti ypac daug pastangq ginant savo profesijos veiklos specifiskum'l. Kitas svarbus darbo vietos aspektas isryskeja analizuojant socialinio darbo Lietuvoje raid'l. Vis dar yra nema:la neatestuotq socialiniq darbuotojq, be to, dideles darbo apimtys lemia, kad darbo vietosc vyk sta darbo vietos asimiliacija, t. y. kitq profesijq atstovai pcrima socialiniL! darbuotojq vciklas ir dali ziniq. Tokiu bCtdu isnyksta ribos tarp skirtingL! profesijq jurisdikcij4 (Abbott, 1988). Darbo
doi:10.15388/stepp.2007.4.8748 fatcat:nqfawyy3fvcsfjcbm72dqvgqki