Abilities of cultural plants' state indicationin agrophytocenoses by different morphology-physiological and cytogenetic indices

I. О. Oginova
2009 Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo Unìversitetu: Serìâ Bìologìâ, Ekologìâ  
Наведено систему математичних моделей, які дозволяють за алелопатичною активністю 7 видів бур'янів та кількома морфолого-фізіологічними та цитогенетичними показниками культурних рослин гнучко визначати їх стан у агрофітоценозах. Для біоіндикації стану культурних рослин в агрофітоценозах можна використовувати чимало морфолого-фізіологічних і цитогенетичних ознак (висота, листкова поверхня, вміст хлорофілів чи каротиноїдів, мітотичний індекс, вміст ДНК в інтерфазних ядрах клітин кореневих
more » ... , рівень соматичних мутацій, розмір волотей, стерильність пилку, об'єм фертильних пилкових зерен тощо). Вони суттєво залежать від алелопатичної активності бур'янів та різних способів догляду за посівами, створюючи єдину систему, кожний компонент якої може узгоджувати свої зміни з іншими, що сприяє підтриманню рівноваги у біоценозі. Mathematical models system allowing assessing the state of 7 weeds species by the allelopathic activity and some morphology-physiological and cytogenetic indices is presented. There are many morphologyphysiological and cytogenetic features may be used for the bioindication of cultural plants' state. They are height, leaf area, chlorophyll or carotenoids content, mitotic index, DNA content in the interphase nuclei of root meristem cells, somatic mutations level, truss size, pollen sterility and fertile pollen grains volume. These features essentially depend on the allelopathic activity of the weeds and different techniques of the crops management. They set up the uniform system in which every constituent may harmonize its changes with the other ones, that furthers the maintenance equilibrium in a biogeocoenosis. Вступ Агрофітоценоз -складна багатоваріантна система, компоненти якої пов'язані між собою мережею лабільних прямих і зворотних зв'язків. Вони визначають, яка із можливих пристосувальних стратегій збереження гомеостазу буде вибрана культурними рослинами за тих чи інших екстремальних умов, до яких відносяться не тільки кліматичні фактори, а й антропогенні впливи у вигляді невідповідно добраної агротехніки, промислових забруднень тощо [1; 2]. Незважаючи на кількість проведених досліджень [3; 4; 7], системні зв'язки між різними компонентами ценозів залишаються недостатньо вивченими. Унаслідок цього суттєво зменшується можливість зрозуміти, чому практично будь-який показник стану культурних рослин виявляється індикатор-24© І. О. Огінова, 2009 За таких умов можна оперативно виявляти будь-які відхилення від нормального функціонування АФЦ, вимірявши лише один із показників, і визначити інші, просто підставивши його значення у відповідну формулу. Висновки Для біоіндикації стану культурних рослин в агрофітоценозах можна використовувати чимало морфофізіологічних і цитогенетичних ознак: висота, листкова поверхня, вміст хлорофілів чи каротиноїдів, мітотичний індекс, вміст ДНК в інтерфазних ядрах клітин кореневих меристем, рівень соматичних мутацій, розмір волотей, стерильність пилку, об'єм фертильних пилкових зерен тощо. Вони суттєво залежать від алелопатичної активності бур'янів і різних способів догляду за посівами, створюючи єдину систему, кожний компонент якої може узгоджувати свої зміни з іншими, що сприяє підтриманню рівноваги у біоценозі.
doi:10.15421/010924 fatcat:r575bacjuvga7gbmlauupbgj3m