BİR ORYANTALİZM ELEŞTİRİSİ: GİZLİ MABET

Yrd. Doç. Dr. Hanife ÖZER
2017 Türklük Bilimi Araştırmaları  
ÖZ: Bu çalışmada oryantalist bakış açısının Müslüman Türk toplumuna olan ilgisi ve bu ilginin yirminci yüzyıl başlarında Ömer Seyfettin tarafından Gizli Mabet başlıklı öyküsünde nasıl karşılandığı irdelenmiştir. Üç figür etrafında kurgulanan öyküde Batı kaynaklı oryantalist düşünce eleştirilir. Bu eleştiriler temsilci işlevi yüklenmiş öykü kişileri ile birtakım nesne ve kavramlar aracılığıyla ortaya konmuştur. Çalışmanın giriş bölümünde oryantalist ideoloji hakkında genel hatlarıyla bilgiler
more » ... larıyla bilgiler verilmiş, inceleme bölümünde Gizli Mabet'teki oryantalist düşünceye yönelik unsurlar/eleştiriler "insan, mekân ve nesneler/kavramlar" bağlamında ele alınmıştır. Sonuçta öyküdeki söz konusu veriler değerlendirilmiştir. ABSTRACT: In this study, the relation between orientalist point of view and the Muslim Turkish community and how this issue was dealt with in the early 20 th century by Omer Seyfettin in his story titled "Gizli Mabet" (Hidden Sanctuary) has been analysed. There is criticism of Western-oriented orientalist thought in the story which is fictionalised around three figures. These criticisms has been put forward through the characters' function and a number of objects and concepts. After general information about the orientalist ideology has given in the introduction, the elements/criticism of the orientalist ideology in "Gizli Mabet" has been dealt with in the context of "human, place and concepts/objects" in part of analysis. In the conclusion, the data given in the story has been evaluated.
doi:10.17133/tubar.319997 fatcat:zfgqzaffnbcefbgo7whp3yekba