Leptospirozlu Sığırlarda Plazma Nitrik Oksit (NO) ve Tümör Nekrozis Faktör-α (TNF-α) Düzeyleri ile Adenozin Deaminaz (ADA), Gama Glutamil Transferaz (GGT) Aktiviteleri ve Perifer Kan Lökositlerinde Alfa Naftil Asetat Esteraz (ANAE) Yöntemiyle Lenfosit Oranlarının Belirlenmesi
Plasma Nitric Oxide (NO) and Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) Levels, Adenosine Deaminase (ADA), Gamma Glutamyl Transferase (GGT) Activities and to Determine the Rate of Lymphocytes in the Peripheral Blood Leukocytes Alpha Naphthyl Acetate Esterase (ANAE) in Cattle with Leptospirosis

Emine ATAKİŞİ, Ali Haydar KIRMIZIGÜL, Onur ATAKİŞİ, Ebru KARADAĞ SARI, Metin ÖĞÜN, Şaban MARAŞLI, Ayla ÖZCAN, Mahmut KARAPEHLİVAN, Fatih BÜYÜK, Özgür ÇELEBİ
2014 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Özet Yapılan bu çalışmada plazmada nitrik oksit (NO), Tümör Nekrozis Faktör-α (TNF-α) düzeyleri, adenozin deaminaz (ADA), gama glutamil transferaz (GGT) aktiviteleri ve alfa naftil asetat esteraz (ANAE) yöntemi ile lenfosit oranları belirlenerek, sığır leptospirozunun immunpatogenezinin ve biyokimyasal mekanizmalarının araştırılması amaçlanmıştır. Kars civarındaki köylerde yetiştirilen 20 baş leptospirozlu ve 20 baş sağlıklı danaların vena jugularislerinden heparinli tüplere kan örnekleri
more » ... kan örnekleri alındı ve histolojik analizler için frotiler alındıktan sonra, 3.000 rpm'de 15 dak. santrifüj edilerek plazmaları elde edildi. Plazmada NO düzeyi ile ADA aktivitesi kimyasal yöntemle, TNF-α düzeyi ile GGT aktivitesi ticari test kitleri kullanılarak kolorimetrik yöntemle analiz edildi. T/B lenfosit oranları ise perifer kan lökositlerinde ANAE yöntemiyle belirlendi. Leptospirozlu hayvanların plazma TNF-α ve NO düzeyleri kontrol grubuna göre sırasıyla P<0.001 ve P<0.05, ADA ve GGT aktiviteleri P<0.05 düzeyinde yüksek tespit edildi. ANAE pozitif (T) lenfosit oranı ise %43 olarak belirlendi. Sonuç olarak enfeksiyonun erken aşamasında saptanabilen bir sitokin olan TNF-α ve buna bağlı olarak NO düzeylerinin belirgin bir şekilde yükselmesi, ADA ve GGT aktivitelerinin artması ile B lenfosit yüzdesinin fazla olduğunun tespitinden yola çıkılarak, leptospirozun patogenezisinde bu parametrelerden yararlanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca doğal enfekte sığırlarda leptospirozun biyokimyasal mekanizmaları üzerine daha fazla çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir. Summary In this study, by determining in plasma the nitric oxide (NO), tumour necrosis factor-α (TNF-α) levels, adenosine deaminase (ADA), gamma glutamyl transferase (GGT) activities and percentage of T lymphocytes with alpha naphthyl acetate esterase method (ANAE), it was aimed to investigate the immunopathogenesis and biochemical mechanism of bovine leptospirosis. Blood samples of twenty healthy calves and twenty calves with leptospirosis which grown in the villages around Kars were collected into heparinised tubes from jugular vein. After taking the blood smear, blood samples were centrifuged at 3.000 rpm for 15 min. Plasma NO levels and ADA activities were determined with chemical method. TNF-α levels and GGT activities were determined with commercial kits. T/B lymphocyte ratios were determined at peripheral blood leukocytes with ANAE method. Plasma TNF-α and NO levels, ADA and GGT activities in animals with leptospirosis were found to be high P<0.001, P<0.05, P<0.05, P<0.05 respectively compared to healthy animals. ANAE positive T lymphocytes ratio were determined as 43%. As a result, TNF-α as a cytokine can be determined in early stage of infection and, accordingly, significantly increased levels of NO, ADA and GGT activities and, on the basis of the increased in the percentage of B lymphocytes, it is proposed to these parameters could be used for determining in explain the pathogenesis of the disease. It is tought that, it must be done more studies on biochemical mechanism of leptospirosis besides native infected cattle.
doi:10.9775/kvfd.2013.10427 fatcat:3ytlofhfuzdjph56ioj4ynnafy