ZARZĄDZANIE W DZIAŁACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA WEDŁUG OPINII STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

Hanna SOMMER, Grzegorz ZAKRZEWSKI
2018 Humanities and Social Sciences quarterly  
ZARZĄDZANIE W DZIAŁACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA WEDŁUG OPINII STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA Współczesne zarządzanie państwem poprzez jego struktury w warunkach niepewności geopolitycznej i cyklów koniunkturalnych gospodarki, przy wykorzystaniu zasobów ludzkich jest wyzwaniem dla kierujących elit. Kluczowym czynnikiem budowania nowoczesnego państwa są kadry jako jego nierozłączny element. Jak przewidują specjaliści z tej dziedziny należy przewidywać możliwość rozwiązywania problemów
more » ... problemów społeczno-politycznych i gospodarczych, które mogą jeszcze wystąpić, a których przebieg i generujące się przy tym potencjalne zagrożenia są na dzień dzisiejszy jeszcze trudne do opisania, a tym bardziej do zdefiniowania. Wszystko to przy rodzących się nowych zagrożeniach w sferze cyberprzestrzeni jako dominujących w obecnych i przyszłych czasach. W historii ciągłości państwa powstało wiele aktów normatywnych, które mają za zadanie opisać ramy jego funkcjonowania -cały czas ulegają one procesowi ewaluacji. W telegraficznym skrócie zostaną przedstawione akty prawne regulujące badany problem ze szczególnym uwzględnieniem resortów "siłowych" związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem państwa. Zostaną opisane formy językowe, zwroty pojęciowe (decyzja, zarządzenie, rozkaz, polecenie służbowe), nie wszystkie z nich są typowe tylko dla tych resortów. Bezpieczeństwo państwa tworzy cała gospodarka narodowa. Artykuł ma na celu encyklopedyczne przedstawienie tych pojęć tylko ze względu na rozmiary publikacji, jednakże na tyle dokładnie, aby poznać cel artykułu. Natomiast ich zrozumienie zostanie poddane badaniu na populacji studentów studiujących kierunki bezpieczeństwa. Jak przewidują autorzy wyniki badań mogą posłużyć potwierdzeniu słuszności planów nauczania lub ich modyfikacji z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.
doi:10.7862/rz.2018.hss.57 fatcat:helltuf6urcllg4aocgk5shk2u