RÖNESANS'DA VErERİNER TABABE'!'

ERK Nihal
1958 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
ı\. Ü. Vetemııer FaJcü!:retriI Vdleır.i:ner Tariıi ve Deoıııtvlbp Kftıısüsii, (Prof. Dr. A. Neıv-zaı Türı:dl) RÖNESANS'DA VErERİNER TABABE'!' Doç. Dr. Nihai ERK Rönesans birçağdır. Lugat manası yeniden doğuş veya uyanış lan bu kelime, tarilite bir devre ver]en isimdir. Bu 9ağ çok degişik larak vasıflandırılmaktadır. Daha ziyade 'güzel sanatlar tarihlerinde astlanan tarif ve izahlar ilimler tarihi için ka.fi gelmemektedir. Şimdie kadar Batılı yazarlar tarafından yapılan tariflerin tam
more » ... i.r sf'bebi olsa ,gerektir. Bu sebep de tarifte belirtiLmesi kap eden acı ir hakikatin mevcut oluşudur. Bu acı hakikat hloristiyanlık dininin ilerlemeğe engeloluşu ve o çağda bu engeli yı,kma teşebbüsüdür. Rönesans'ın toplu b~r tarifi şöyle yapılabilir: Rönesns, hemen hemen XV. asnn ortalanna kadar hıristiyanlık dininin müteassıp baskısı aıtında batının susturolmuş ilminin, durdurulmuş sanatının ve uyuşturulmuş teknik ve medeni ilerleyişlerinin yeniden cesur ve fedakar bir hamle ile kendine geldiği, kalkındığı çağdır. Fakat bu hamle' ve kalkınışda. yalnız kilise ile mücadele ederek eski çalışma yolunu tekrar tutuş değil. skolastik zihniyeti yenerek, ilimde tecrübe ve müsbet bil'gilere yol açmak prens'bi -:a!dır. Bu çağ ilim, fen, sanat ve din tarihinin bir dönüm noktasıdır. Rönesans'ın ne zaman başladığı hakkındaki fikirler muhtelifdir. Bazı tariheiler XVI. asrı başlangıç kabul e::lerlersede bu başlangıç sez'lir bir durumda XV. yüzyılın ortasında vukua gelir. Rönesans denince evvela Michelangelo, Leonarda da Vinci 'gibi sanatkarlarla başlıyan güzel sanatlardaki ve Francis Bacon, Decart'lar1a felsefedeki yeniliklerle, edebiyatta husule gelen tekamül anlaşılmaktadır. Veteriner Tarihi derslerini ise daha ziyade biyoloji ve tıp ilimIerindeki Rönesans ilgilendirir. İlim Rönesrunsının sebeplerini 'şöyle sıralıya:biliriz: Dini taassubun ve skolastis:zm'in önlenmesi, Dini Reform, Matbaanın kUllanılışı, Keşif seyyahatleri,
doi:10.1501/vetfak_0000001777 fatcat:oovtdf3r6rf37fjfut44cxifwe