TEORIJSKA ANALIZA DINAMIČKIH UTICAJA 1D MODELA POBUĐENOG DEJSTVOM SPOLJAŠNJIH POMERANJA

Ilija M. Miličić, Milan J. Romanić
2015 Zbornik Radova Građevinskog Fakulteta  
Резиме: У раду се рачунарским моделирањем и симулацијама динамичким моделом третирају принудне, пригушене осцилације система са једним степеном слободе кретања. Спољашње принудно дејство моделирано је као функција померања чија је учестаност односа 3 -9 -27 десетина од вредности природних учестаности осцилација модела. На основу теоријске анализе, рачунарским симулацијама одзива динамичког модела показано је да имамо мале величине померања при највишим учестаностима спољашње побуде. Кључне
more » ... Mоделирање, симулација, динамички модел, амплитуда померања, учестаност осцилација. Међународна конференција Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица, СРБИЈА Summary: In this paper computer modeling and simulation of dynamic model treated forced, damped oscillations of a single degree of freedom of displacement. External forced fact modeled as a function of displacement whose frequency ratio is 3 -9 -27 tenth of the value of the natural frequency of oscillation model. Based on the theoretical analysis, computer simulations of the dynamic response model has been shown to have a small size displacement at the highest frequencies of external excitation.
doi:10.14415/konferencijagfs2015.043 fatcat:vtrhl7sksbbzpoas42uc72v24m