IRPL: Giao thức định tuyến IPv6 có sự nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây

Vũ Chiến Thắng, Nguyễn Văn Tảo, Lê Nhật Thăng, Phùng Trung Nghĩa, Vũ Mạnh Thuỷ
2016 Tuyển tập công trình HNKH toàn quốc lần thứ 3 về điều khiển & Tự động hoá VCCA - 2015   unpublished
Tóm tắt Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giao thức định tuyến IRPL cải tiến. Giao thức IRPL sử dụng kết hợp hai thước đo định tuyến là chất lượng liên kết và trạng thái năng lượng còn lại của nút chuyển tiếp để lựa chọn tuyến đường tối ưu. Trong giao thức IRPL, những nút có chỉ số năng lượng còn lại dưới một ngưỡng cho trước sẽ không tham gia vào quá trình chuyển tiếp bản tin dữ liệu. Chúng tôi thay đổi ngưỡng chỉ số năng lượng còn lại này để đánh giá những ảnh hưởng của việc lựa chọn
more » ... chỉ số năng lượng còn lại đến hiệu năng của toàn mạng. Kết quả đánh giá mô phỏng cho thấy, giao thức IRPL với ngưỡng chỉ số năng lượng còn lại bằng 25% cho phép tăng thời gian sống của mạng lên đến 38% so với giao thức RPL ban đầu. Từ khóa: Giao thức định tuyến RPL cải tiến, mạng cảm biến không dây, hệ điều hành Contiki, đánh giá hiệu năng mạng. Abstract: In this paper, we propose IRPL protocol. IRPL protocol uses a combination of two routing metrics that are link quality and remaining energy state of prefered parent to select the optimal route. In IRPL, nodes with remaining energy index below a given threshold will not forward the data packet. We change this threshold to evaluate the impact of threshold to network performance. The results of simulation show that IRPL protocol with threshold is equal to 25 percentage enables increasing the lifetime of network up to 38 percentage compared with original RPL protocol.
doi:10.15625/vap.2015.0059 fatcat:jkprwjhtcrdw3ok6xowjz5z72a