Nurses' Professional Values and Affecting Factors

Songul Göriş, Züleyha Kılıç, Özlem Ceyhan, Arzu Şentürk
2014 Psikiyatri Hemşireliği Dergisi  
ÖZET Amaç: Bu araştırma hemşirelerin profesyonel değerlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya bir ilin Devlet Hastanesinde çalışan, çalışma kriterlerine uyan ve çalışmayı kabul eden 120 hemşire alındı. Araştırmanın verileri tanıtım formu ve profesyonel değerler ölçeği kullanılarak toplandı. Bulgular: Araştırma bulgularına göre; hemşirelerin; %57.5'i 30-39 yaş grubunda, %85.8'i kadın, %79.2'si evli ve %56.7'si lisans mezunudur.
more » ... isans mezunudur. Araştırmada hemşirelerin profesyonel değerler puanı ortalaması 90.7±14.7 olarak bulundu. Çalışmada 40 yaş ve üstü gruptakilerin, erkeklerin, bekâr olanların, yüksek lisans yapanların, idari görevi olanların, dernek üyeliği bulunanların, bilimsel toplantılara katılanların ve profesyonel değerler konusunda eğitim alanların profesyonel değerler ölçeği puanları daha yüksek bulundu fakat istatistiksel olarak bir anlamlılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Hemşirelerin profesyonel değerler ölçeğinden aldıkları puanların orta düzeyin üzerinde olduğu belirlendi. Hemşirelere profesyonel değerlerle ilgili eğitimlerin planlanması ve bu konuda daha kapsamlı araştırmaların yapılması önerilmektedir. Anahtar sözcükler: Etkileyen faktörler; hemşirelik; profesyonel değerler. SUMMARY Objectives: This study was descriptively conducted in order to determine nurses' professional values and affecting factors. Methods: A total of 120 nurses who work at a governmental hospital in a city, who met the study inclusion criteria and who accepted to participate in the study were recruited. Data for the research was collected by Information Form and Professional Values Scale. Results: According to results of the research, it was found that 57.5% of the nurses were in the 30-39 age group, 85.8% were women, 79.2% were married and 56.7% had a graduate degree. In this research, the mean score of nurses' professional values was found to be 90.7±14.7. It has been determined that nurses' professional values in the 40 year and older group included males that were single, had a master' s degree, had administrative tasks, were members of an association, participated in scientific meetings and received training in professional values were higher than other groups but this was not statistically significant (p>0.05). Conclusion: It was determined that mean score of nurses' professional values was found to be above the middle level. According to these results, it is suggested that training on professional values should be planned for nurses and comprehensive studies should be conducted.
doi:10.5505/phd.2014.74046 fatcat:iv2g7wtphrcqnmrlevubjp52di