Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği

Mehmet Necati Cizrelioğulları, Özlem Altun, Tuğba Altıntaş
2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  
Öz İnanç Turizmi özel ilgi turizmi kapsamında yer almakta olan ve insanların dini inanışlarından dolayı veya farklı dinleri meraklarından dolayı ziyaret etmeleri olarak değerlendirilebilir. İnanç Turizmi bakımından büyük zenginliklere sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, geçmişten günümüze kadar farklı medeniyetleri ve devletleri içinde barındırmış, kültür ve inanç merkezi olan köklü tarihi geçmişe sahip bir ülkedir. Farklı medeniyetlerin kalıntıları hissedilen ülkenin bazı bölgeleri,
more » ... azı bölgeleri, tarihi dokuları korumayı başarıp inanç turizmi açısından ülkenin önemini artırmıştır. Çalışmanın amacı, ülke turizmi için öneme sahip olan inanç turizmin kavramsal önemine değinmek ve yerel halkın inanç turizmi hakkında görüşlerine ve düşüncelerine yer vererek inanç turizmin önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmaktır. Çalışmanın yöntemi, iki farklı metot kullanılmıştır. Birincisi, elde edilecek veriler SWOT/GZFT analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. İkincisi, istatiksel programlardan SPSS ve AMOS programıyla analiz yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, ülke turizmin gelişimi açısından önem taşıyan inanç turizmine, yerel halkın olumlu baktığı ve desteklediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, araştırmaya katılan 296 bireyden, 96 erkek, 89 kadın katılımcının, vb. dini eserleri ülkenin inanç turizmi açısından önemli olduğuna dair düşüncüleri hem fikir olma yönünde olduğudur. Abstract Religious Tourism can be considered as people visiting the religions because of their religious beliefs or curiosity. The Turkish Republic of Northern Cyprus is a very important country because of, it has a rich historical past which is a center of culture and belief, which includes different civilizations and states. The ruins of different civilizations have increased the importance of the country in terms of Religious tourism. The aim of this study is to determine the conceptual importance of Religious tourism which is important for country tourism and opinions of local people about Religious tourism. Also, it is to emphasize the importance of tourism and increase awareness Religious tourism. In this study, two different methods were used. First, the data to be obtained were evaluated by SWOT analysis method. Secondly, SPSS and AMOS were used for statistical analysis. As a result of the study, it has been concluded that the belief that tourism is important for the development of the country is favored and supported by the local people. In addition, 96 29 male and 89 female participants of the 296 individuals who participated in the study were of the opinion that some religious works were important for the country's religious tourism.
doi:10.26677/tr1010.2020.393 fatcat:vx44b7jmkvcxnhx43pedpiyali