Funkcjonalistyczna teoria umysłu, przetwarzanie informacji a myślenie ludzkie

Tomasz Huzarek
2014 Scientia et Fides  
Streszczenie. Funkcjonalizm jako teoria umysłu zaproponowana przez Hilarego Putnama traktuje stany umysłu jako stany funkcjonalne, a własności umysłu jako własności funkcjonalne. Według tej teorii stany mentalne mogą być realizowane przez różne stany fizyczne. W ten sposób funkcjonalizm stał się filozoficzną podstawą obliczeniowych, komputacyjnych teorii umysłu, wedle których myślenie ludzkie polega na obliczeniach, a świadome doznania powstają na skutek procesu obliczeniowego. Główny problem,
more » ... o. Główny problem, jaki podejmuję w artykule, wyraża pytanie: czy rzeczywiście myślenie ludzkie można zredukować do procesu obliczeniowego o charakterze algorytmicznym? Eksperymenty myślowe J. Searle'a czy N. Blocka, jak również nasze potoczne doświadczenie wskazują, iż nasze myślenie jest czymś więcej niż tylko algorytmicznym przetwarzaniem informacji. Słowa klucze: funkcjonalizm; umysł; przetwarzanie informacji; samoświadomość; intencjonalność Abstract. Functionalism as a theory of mind was proposed by Hilary Putnam. It treats the states of mind as functional states and properties of mind as functional properties. * W roku 2006 w reaktywowanym wtedy czasopiśmie Koła Filozoficznego Studentów KUL "Filozofia" (VI 2006) ukazał się niewielki tekst zatytułowany Człowiek a maszyna. Niniejszy artykuł stanowi jego przeformułowanie i poszerzenie. Funkcjonalistyczna teoria umysłu, przetwarzanie informacji... 2(2)/2014 TO M A S Z H U Z A R E K According to this theory mental states can be accomplished by various physical states. This is how functionalism became the philosophical base for computational theories of mind, which say that human thinking is just calculation and aware experiences come into existence as a result of computational process. The main theme of my article is the question: Can human thinking be reduced to algorithmical computational process? Mental experiment which was taken by J. Searle and N. Block, likewise our common experience shows that our thinking is something more than just algorithmical repetition of information.
doi:10.12775/setf.2014.014 fatcat:ft6nm5653jgshbr3irsa5dkdra