Serum transaminase elevation in patients with rotavirus gastroenteritis

2017 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Öz Amaç: Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız rotavirüs akut gastroenteriti ile ortalama indiare skoru arasında ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Ocak-Temmuz 2016 tarihleri arasında gastroenterit tanısı alan ve hidrasyon amacıyla hastaneye yatırılan 1 ay-16 yaş arası çocuk hastalar çalışmaya alındı. Rotavirüs pozitif gastroenteriti olan hastalar RPGE, rotavirus negatif gastroenteriti olan hastalar RNGE ve basit cerrahi prosedür için çocuk cerrahisi servisine yatırılan hastalar ise
more » ... hastalar ise kontrol grubu olarak değerlendirildi. Bulgular: RPGE grubundaki hastaların AST ve ALT ortalamaları, RNGE ve kontrol gruplarının ortalamalarından daha yüksek bulundu(p:0.001; p<0.05). RPGE grubundaki olguların 21'inde (%52.5) sadece AST yüksekliği görülürken, 7'sinde (%17.5) hem AST hem de ALT yüksekliği vardı. RNGE grubundaki olguların ise 9'unda (%15) sadece AST yüksekliği görülürken, 4'ünde (%6.7) hem AST hem de ALT yüksekliği bir arada idi. RPGE ve RNGE grubundaki hastaların CRP ve WBC değerleri, kontrol gruplarındaki hastaların değerlerinden daha yüksek bulundu (p<0.05). RPGE ve RNGE grupları arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Gruplar arasında PCT, MPV ve PLT değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). RPGE grubundaki hastaların skor ortalamaları, RNGE grubunun ortalamalarından daha yüksekti ve bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlıydı (p:0.001; p<0.05). Gastroenterit skor düzeyi ile PLT, AST ve ALT düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Tartışma: Bu çalışma ile rotavirüs gastroenteritlerinin serum transaminaz artışı ile ilişkili olduğunu saptadık ve transaminaz yüksekliği olan akut gastroenteritli çocuk hastalarda rotavirüs enfeksiyonun hatırlanması gerektiğini vurgulamak istedik. Abstract Aim: In the present study we aimed to assess the relationship between rotavirus gastroenteritis and mean platelet volume, serum alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, and diarrhea score. Material and Method: This study enrolled pediatric patients aged one month to 16 years who were diagnosed with gastroenteritis and hospitalized for rehydration between January 2016 and July 2016. Patients who had rotavirus positive gastroenteritis were grouped as RPGE group, and those with rotavirus negative gastroenteritis were grouped as RNGE group. Subjects who were hospitalized at pediatric surgery unit for simple surgical procedures were grouped as the control group. Results: Mean AST and ALT levels of the RPGE group were significantly greater than those of the RNGE group (p:0.001; p<0.05). Twenty-one (52.5%) patients in the RPGE group had AST elevation alone while 7 (17.5%) had elevation in both ALT and AST. In the RNGE group, 9 (15%) patients had AST elevation alone, and 4 (6.7%) had elevations in both ALT and AST. The RPGE and RNGE groups had significantly greater CRP and WBC levels compared to the control group (p<0.05). RPGE and RNGE groups had no statistically significant difference in either parameter (p>0.05). There were no significant differences between the groups regarding PCT, MPV, and PLT levels (p>0.05). The mean diarrhea score of the RPGE group were significantly greater than those of the RNGE group (p:0.001; p<0.05). A significant positive correlation was found between the gastroenteritis score and PLT, AST, and ALT levels (p<0.05). Discussion: By means of the present study we determined that rotavirus gastroenteritis was correlated to elevated serum transaminase levels. We would like to stress that rotavirus infection should be remembered in children with acute gastroenteritis and elevated transaminases.
doi:10.4328/jcam.5225 fatcat:c6rte3etmza3foiwubscr3767m