Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie

Joanna Duda
unpublished
Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym firmy a pozio-mem umiędzynarodowienia jej działalności. Działalność międzynarodowa przed-siębiorstwa przyczynia się do osiągania większych zysków, wzrostu poziomu kon-kurencyjność oraz wspiera rozwój firmy. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce nadal koncentrują swoją działalność na rynkach lokalnych, nie wykorzy-stując możliwości, które daje rynek międzynarodowy i globalizacja gospodarki. Powszechnie mówi się o niskim stopniu
more » ... onkurencyjności tych przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, co w głównej mierze spowodowane jest problema-mi z pozyskaniem kapitału na realizację inwestycji, w szczególności o charakterze innowacyjnym, które to inwestycje przyczyniają się do budowania trwałej, trud-nej do imitacji przez konkurentów, strategii. Dlatego też w tym artykule podjęto próbę oceny działalności międzynarodowej polskich i małopolskich MSP. W tym celu przedstawiono strukturę inwestycji, źródła ich finansowania oraz działal-ność międzynarodową tych przedsiębiorstw, postrzeganą jako eksport i import.
fatcat:jj5p4k4di5cqziobfovfsyyl34