Metamorfózy kresťanstva na Kaukaze: od jeho rozšírenia po začlenenie regiónu k Ruskému impériu v 19. storočí

Michal Šmigeľ, Aleksandr A. Cherkasov, Miroslav Kmeť
2019 Konštantínove listy/Constantine s Letters  
ŠMIGEĽ, Michal -CHERKASOV, Aleksandr A. -KMEŤ, Miroslav. Metamorphosis of Christianity in the Caucasus: From Its Expansion to the Integration of the Region to the Russian Empire in the 19th Century. Christianity in the Caucasus -from its expansion in the 3rd -4th centuries to the integration of the region to the Russian Empire in the 19th century went through peculiar metamorphic changes. It had its own history for each nation of the region. On the one hand, old Transcaucasian cultures
more » ... n cultures (Armenian and Georgian) entirely adopted Christianity and maintained it throughout the centuries. On the other hand, the mountain dweller nations of the Caucasus, lacking their own statehood, have only partially adopted Christianity with the long-term presence of religious syncretism (mix of paganism, Judaism, Christianity and Mohammedanism) and after all, they were mostly islamized. Beside a number of internal and external influences and factors, the mental conservatism of Caucasian ethnic groups also appears important in these processes. Abstrakt: ŠMIGEĽ, Michal -CHERKASOV, Aleksandr A. -KMEŤ, Miroslav. Metamorfózy kresťanstva na Kaukaze: od jeho rozšírenia po začlenenie regiónu k Ruskému impériu v 19. storočí. Kresťanstvo na Kaukaze -od jeho rozšírenia v 3. -4. storočí po začlenenie regiónu k Ruskému impériu v 19. storočí, prešlo svojráznymi metamorfóznymi zmenami a u každého národa regiónu malo svoju vlastnú históriu. Na jednej strane staré zakaukazské kultúry (arménska a gruzínska) si v plnej miere osvojili kresťanstvo a naprieč storočiami ho udržali. Horské národy Kaukazu, ktoré postrádali vlastnú štátnosť, osvojili si kresťanstvo zväčša len čiastkovo, dlhodobo sa tu prejavoval aj religiózny synkretizmus (zmiešanie pohanstva, judaizmu, kresťanstva, islamu) a napokon sa väčšinou islamizovali. Popri množstve vnútorných a vonkajších vplyvov a faktorov, dôležitým sa v týchto procesoch javí aj mentálny konzervativizmus kaukazských etník. Kaukaz je vo svojej komplexnosti historicky unikátnym regiónom. Má mnohonárodnostný, nábožensky rôznorodý a multikultúrny charakter. Takéto prívlastky nadobudol v dôsledku svojrázneho špecifického historického vývoja. Na Kaukaze sa od pradávna stretávali civilizácie a bol aj akousi Metamorfózy kresťanstva na Kaukaze: od jeho rozšírenia po začlenenie regiónu k Ruskému impériu v 19. storočí KONŠTANTÍNOVE LISTY 12 / 2 (2019), pp. 80 -97 •••
doi:10.17846/cl.2019.12.2.80-97 fatcat:shnbjr4cgre4fkdq5pjjitcivm