PROTECTION OF THE RIGHT TO ACCESS INFORMATION: EUROPEAN EXPERIENCE

P.D. Guyvan, Poltava Institute of Business
2019 Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo  
Полтавський інститут бізнесу ЗАХИСТ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У статті проведено вивчення актуального питання правового забезпечення доступу особи до інформації як можливості реалізації конституційного права на інформаційну свободу. Проаналізовані основні науково-теоретичні та законодавчі засади важливого права людини на доступ до інформації. Досліджена позиція Організації Об'єднаних Націй щодо того, що доступ до інформації є основою для демократичного способу життя.
more » ... о способу життя. Враховані його численні аспекти, такі як право громадськості мати доступ до відомостей, які становлять суспільний інтерес, право засобів масової інформації на доступ до інформації, право окремих осіб запитувати й отримувати дані, що становлять суспільний інтерес, та інформацію, яка може вплинути на їхні приватні права як особистості. Вказано на певні розбіжності у правовому регулюванні права на вільне отримання публічної інформації та права на отримання персональної інформації, необхідної людині для задоволення її приватних потреб та інтересів. Акцентовано на необхідності забезпечення належного правового механізму здійснення права на доступ до інформації та гарантії його захисту у разі порушення. Це допоможе організувати діяльність учасників інформаційних відносин у належному режимі та протидіятиме загрозі свавільства державних суб'єктів у процесі виконання своїх публічних зобов'язань стосовно надання кожній людині доступу до публічної інформації. Окремо досліджено в роботі питання правозастосовної практики Європейської спільноти в цій сфері, як взірця для української національної правової системи. На конкретних прикладах проаналізовано поступ практичного правозастосування ЄСПЛ у досліджуваній площині. Вивчено різні концептуальні підходи до розуміння правового статусу публічних суб'єктів стосовно їхнього обов'язку надавати соціально значиму інформацію будь-якій особі, яка за нею звертається. Встановлено ті критерії, які ЄСПЛ визначає як публічні, ознаки особи, яка прагне отримати таку інформацію для того, аби право особи підлягало захисту за ст. 10 Конвенції. Своєю чергою, за усталеною прецедентною позицією ЄСПЛ там, де йдеться про необхідність отримання інформації/документів, які мають більшу вагу для приватних, аніж суспільних інтересів, застосовуватиметься конвенційна ст. 8. Враховуючи визначеність у цьому питанні, Європейський суд із прав людини і намагався відділити правозахисні засоби, що застосовуються у процесі охорони суб'єктивного приватного інформаційного права особи (права на охорону приватного життя, ст. 8 Конвенції), від публічного права на доступ до соціально значимої інформації (ст. 10 Конвенції). Ключові слова: доступ до публічної інформації, рішення ЄСПЛ. Постановка проблеми. У науковій літературі вказується, що інформація становить певну сукупність відомостей, що об'єктивно існує в просторі та становить певну частину матеріального світу у вигляді просторових явищ [1, c. 172]. Водночас окремі дослідники, відкидаючи наявність матеріального змісту в цих відносинах, постулюють інформацію як певне явище, що існує в сфері вза-
doi:10.32838/1606-3716/2019.4/08 fatcat:ric3dmh2t5c2jl24pqy4cceksy