RESEARCH OF THE SEASON MINERALS OF MUD VULCANOES IN KERCH PENINSULA

V.A. Nesterovskiy, M.A. Deyak
2008 Collection of Scientific Works of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine  
New data about season minerals from Bulganyak, Tarchan, Burulkay and Konchek mud volcanoes in Kerch Peninsula are pro posed. Their disaggregation forms, optic feature and formation conditions from the water phase are described. Наведено нові дані про сезонні мінерали Булганакського, Тарханського, Бурулькайського та Кончекського грязьових вулканів Керченського півострова. Розглянуто їх форми виділення, оптичні властивості та умови утворення з водної фази. Ключові слова: грязьовий вулкан, сезонні
more » ... вий вулкан, сезонні мінерали, генезис. ВСТУП Грязьові вулкани є специфічними природними об'єктами, в яких відбувається гідротермальне і екзо генне мінералоутворення. Серед мінералів гідротермального походження в грязьових вулканах Кер ченського півострова попередніми дослідженнями встановлено такі мінерали, як графіт, ауріпігмент, вюрцит, галеніт, дюфренуазит, кіновар, пірит, халькопірит, марказит, молібденіт, реальгар, сфалерит, родохрозит, сидерит, флюорит, піролюзит, кальцит, барит, апатит. З аутигенних мінералів екзогенно го походження в грязьових джерелах описанно: сульфати (гіпс, ангідрит, епсоміт, астраханіт, гек сагідрит, галотрихіт), борати (бура, люнебургит, боронатрокальцит, тинкалконіт, керніт), а також галіт [1 4]. Останнім часом цей список суттєво поповнено. Вода, що виділяється з грязьових вулканів на поверхню, особливо в літній період, за рахунок інтенсивного випаровування стає перенасиченою і сприятливою для мінералоутворення. Тут відбувається кристалізація, головним чином водорозчин них сезонних мінералів. Залежно від гідрохімічного складу сопкових вод, набір мінеральних новоутво рень для різних грязьових вулканів може відрізнятись і навіть суттєво. Це підтвердили і наші дослідження. РАЙОН РОБІТ, МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Для дослідження обрано Булганакський, Тарханський, Бурулькайський та Кончекський грязьові вул кани, що знаходяться в різних структурах Керченського півострова -Позапарпачській області та Південно Західній рівнині. Всі грязьові вулкани ускладнені вдавленими синкліналями, мають різну глибину залягання кореневої системи. Нині ці вулкани знаходяться в пасивній, газо грифонній стадії розвитку, виділяють на поверхню сопкову воду та газ. Булганакський і Тарханський грязьові вулкани, крім цього, викидають і сопкову грязь. Сопкова вода з грязьових вулканів витікає тонкими струмками у напрямку зниження рельєфу, залишаючи на поверхні ґрунту після висихання білі виділення. Це кірки, нальоти, пухкі снігоподібні маси, жовна. Товщина виділень від декількох міліметрів до 10 мм. Нами досліджувалися сопкова вода і мінеральні новоутворення. Для цього використовувались хімічний, мікроскопічний та рентгеноструктурний методи дослідження. Крім цього проведено експе римент з розчинення та кристалізації полімінеральних агрегатів для встановлення послідовності кри сталоутворення. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ АНАЛІЗ Нашими дослідженнями у відкладах сопкових вод згаданих грязьових вулканів встановлено мінерали класу боратів, карбонатів, сульфатів, нітратів і хлоридів. Борати. Встановлені на Булганакському та Тарханському грязьових вулканах. Вони представлені двома мінералами -бурою та тинкалконітом.
doi:10.30836/igs.2522-9753.2008.152546 fatcat:6gd2ltt3wbayngsbs7qt3rr2wq