Addendum

1997 International Archives of Allergy and Immunology  
doi:10.1159/000237467 fatcat:v4avzodpybderifh6rdg5gixvy