Ernst Bloch's Gesamtausgabe: Ernst Bloch between us: bibliographic bulletin (III)

Josep Manuel Udina i Cobo
1988 Enrahonar: Quaderns de Filosofia  
9. Dret natural i dignitat humana: 1961. Naturrecht und menschliche Würde, GA 6 (1961), 367 pp. Traducció castellana: Derecho natural y dignidad humana (trad.: Felipe GONZALEZ VICÉN). Aguilar, Madrid 1980, 332 pp. * Aquest article és continuació dels ja publicats en aquesta revista: Enrahonar, 1985, núm. 12, pp. 55-70 i Enrahonar, 1986, núm 13, pp. 127-154. D'aquí la dificultat marxiana d'acceptar el dret (i, encara rnés, el dret natural) com a dimensió aprofitable revolucioniiriarnent i
more » ... iiriarnent i progressistament. 1 és per aixo que Bloch dedica a la qüestió tot el cap. 20 de la seva obra, intitulat: ((Reserva marxista respecte del dret i respecte també del dret natural; el problema d'una quinta essencia sense classes del "dempeus" en el dret natural)) (Naturrecht un menschliche Würde, GA 6 [1961], pp. 206-238; traducció castellana: Derecho natural y dignidad humana, Aguilar, Madrid 1980, PP. 184-212). 'O5 Op. cit. , trad. cit.,. Obviament, el lema de la Revolució Francesa porta I'autor al tema mateix del marxisme (objecte del cap. 20). I M Op. cit., trad. cit.,. Christian Thomasius, ein deutscher Gelehrter ohne Misere (C. Th. un lletraferit alemany sense miseria) fou publicat per Aufbau (Berlín oriental). La inclusió del llibre com a apendix del volum tematic corresponent es equivalent a la inclusió d'Avicenna i I'esquerra aristotPlica en el volum d'El problema del materialisme (cf. infra n. 11 3). 14' Cf. supra, notes 141 i 142.
doi:10.5565/rev/enrahonar.782 fatcat:why4qmddqvajlawxbeqqac5exy