Preface

F. Greyling, I. Marley
2009 Literator  
xi Voorwoord Literator wy hierdie spesiale uitgawe aan Op die spoor van kreatiewe kreature: 'n interdissiplinêre ondersoek na die kreatiewe proses. Die projek is uitgevoer binne die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) en het ontstaan uit 'n behoefte om skeppende praktyk as 'n belangrike aspek van navorsing te vestig. Die projek is ontwerp om die navorsingsmoontlikhede wat bestaan tussen die vakgroepe Skryfkuns (taal) en Grafiese Ontwerp (beeld)
more » ... n die hand van praktykgebaseerde navorsing te ondersoek. Hierdie projek het soveel gegroei dat bydraes uit ander dissiplines soos Kunsgeskiedenis en Letterkunde ook geïnkorporeer is -iets wat die interdissiplinêre aard van die projek verder bevorder het.
doi:10.4102/lit.v30i1.134 fatcat:oaw5advsxnhmxemuv6ueymdmha