Notatki o faunie skąposzczetów (Oligochaeta) Polski, I

Krzysztof Kasprzak
1972 Fragmenta Faunistica  
K rzysztof K asp rzak Notatki o faunie skąposzczetów ( O ligochaeta) Polski, I [Z 24 rysunkami i 4 tabelam i w tekście] Skąposzczety należą do zwierząt słabo w naszym kraju zbadanych. Liczne gatunki, których obecność stwierdzono w krajach sąsiednich, w Polsce są zupełnie nie znane, a dla wielu gatunków podane są tylko nieliczne, bardzo nierównomiernie rozrzucone stanowiska. Jest to spowodowane tym , że w wielu regionach naszego kraju nie były prowadzone dotych czas żadne badania faunistyczne
more » ... tą grupą zwierząt. W celu uzupełnienia wiadomości o farmie skąposzczetów wodnych P olski podaję w n i niejszej pracy nowe dane o występowaniu szeregu gatunków. Podstaw ą tej publikacji są dosyć przypadkowo zbierane w rozm aitych okolicach Polski m ateriały własne oraz m ate riały ofiarowane przez Dra T. S y w u l ę , Dra hab. L. B e r g e r a i Dr hab. M. J a c k ie w ic z . W je dnym przypadku wykorzystałem okazy pochodzące z zachowanych i nie opracowanych m a teriałów A.M o s z y ń s k ie g o . Uwagi dotyczące morfologii, biologii, opisu stanowisk i rozm ie szczenia geograficznego podano jedynie dla bardziej interesujących gatunków. System atyczny spis w szystkich gatunków skąposzczetów w ym ienionych w tej pracy przedstawiono w tabeli 1. P anu Prof, drowi A. W r ó b l e w s k ie m u oraz Drowi hab. L. B e r g e r o w i uprzejmie dziękuję za szereg informacji, dyskusję nad opracowanym materiałem i udzielenie m i isto t nych, krytycznych uwag. Koledze Drowi T. S y w u l i serdecznie dziękuję za przekazanie mi m ateriałów pochodzących z w ód interstycjałnych południowej Polski, częściowo uwzględ nionych w tej pracy, oraz za liczne konsultacje. PRZEG LĄD SYSTEMATYCZNY B A R D Z IE J INTERESUJĄCYCH G A TU N K Ó W Aeolosomatidae Aeolosoma travancorense A iv e r , 1926 Pow . Szam otuły, Chojno W ieś -rzeka W arta, 17 V III 1970, leg. K . K a s p r z a k .
doi:10.3161/00159301ff1973.18.21.405 fatcat:pzxb4dqbsrbelky2wvq3fqpgvy