A collection of Book Reviews for Volume 41, Issue 2

Editorial Office
1976 Koers : Bulletin for Christian Scholarship  
like Bydraes van die P U vir C H O, Reeks A Geesteswetenskappe, nr 15 P U vir C H O 1975. Prys R4,75. 'n Helder en vloeiend geskrewe bydrae waarin die m eto d e van geskiedenisvergelyking duidelik geillustreer word. By die probleem stelling w ord die begrip " blyw ende kolonisasie" toegepas op sulke gevalle in die geskiedenis " waar dit duidelik is d at die koloniserende . . . k u ltu u r in alle of die m eeste aspekte dom ineer" , o f w aar albei k u ltu re 'n rol gespeel het in die
more » ... t in die totstandkom ing van die eindkultuur. In die tw eede deel van die werk w ord 'n aantal gevalle van kolonisasie in die geskiedenis ondersoek en duidelik aangetoon in w atter gevalle en om w elke redes die kolonisasie blyw end, of nie blyw end was nie. Gevalle w at hier ondersoek word, is byvoorbeeld die H ebreërs in Palestina, die G rieke in Indie, die A rabiere in Spanje, die B ritte in sentrale N oord-A m erika en die B ritte in Kenia. Die gevolgtrekkings w at hieruit gemaak w ord, w ord dan in die derde deel van die werk toegepas op 'n aantal situasies in die m oderne tyd, naamlik Ierland, Paraguay, A ngola en M osambiek, Suid-A frika, Rhodesië, Wes-Turkestan en Palestina (Israel). H oew el die skryw er nêrens pretendeer d at hierdif> vergelykingsm etode gebruik kan w ord om toekom svoorspellings te m aak nie, kom die vraag in verband m et die w erklike gebruiksw aarde van die m etode tog sterk by die leser na vore. Elke historiese geval is so gebonde aan inviduele om standighede en elke prognose is aan soveel voorwaardes onderhew ig, d at die gebruiksw aarde van die m eto d e in sy toepassing op huidige situasies sterk gerelativeer w ord, en d it eerder lyk o f die w aarde van die m etode lê by verheldering van historiese situasies -waarin hierdie w erk inderdaad o ok uitm unt.
doi:10.4102/koers.v41i2.1238 fatcat:hfdv76nxnrclnazoeslghrevqe