Rozwój regionalny i lokalny mgr Izabela Skorupa, CEO, Agencja Managerska VIP for You mgr Iwona Kobiela, CEO, Agencja Doradcza Life&Business Solutions

Damian Kowalski, Katolicki Lubelski, Jana Pawła, Ii Lublinie, Karolina Wicińska, Politechnika Rzeszowska
unpublished
wewnętrzna część okładki przedniej temat numeru: Regional and local development Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym samym interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, zna-czący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podpo-rządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI wieku-wszystko to przyczyniło się do
more » ... nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw, a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi. Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeń-stwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim, wokół którego chcielibyśmy skoncentrować nasz wysiłek badawczy. Do naszego czasopisma zapraszamy wszystkich badaczy, młodych pracowników naukowych, doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów, którzy analizują współ-czesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejścia metodologiczne z różnych nauk społecznych oraz praktyków-biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i arty-stów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezen-tować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć. Za poglądy i opinie wyrażone w zamieszczonych w kwartalniku "Rynek-Społeczeństwo-Kultura" artykułach odpowiadają wyłącznie ich Autorzy, a Agencja Managerska VIP for You i Redaktorzy-za ogólną koncepcję.
fatcat:s23j7k6prvazlpmfdtx5idnsbi