Measurement of Radon Exhalation Rates from Different Rock Types and Construction Materials (Gaza Strip, Palestine)

Khaled Ahmed RAMADAN, Khalid Fathi UBEİD
2018 Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi  
Indoor radon increases the health hazard due to long-term exposure. Most building materials of natural origin contain small amount of naturally occurring radioactive materials. The building materials of natural origin reflect the geology of their site origin. This study was carried out to assess the radon activity concentration in rock and building materials used in construction purposes in the Gaza Strip, southwestern of Palestine. Fourteen different construction materials of imported
more » ... f imported (international) and local origin were tested, using solid state nuclear track detectors (CR-39). After 55 days of exposure, CR-39 detectors were etched chemically and then counted under an optical microscope. The radon concentration level of studied samples ranges from 94.4 to 642.5 Bq/m3. The sands (from north of Gaza Strip), black cement, gray granite and the marble show relatively highest levels with values about 642.5, 285.0, 283.6, and 257.2 Bq/m3, respectively. These values are above the international standard limits, and they are not safe for use in construction purposes. According to Ubeid and Ramadan (2017), the highest value in sands are referred to black sands, agricultural run-off and urban areas, discharges from mining activities, factories and municipal sewer systems, leaching from dumps and former industrial sites. While, the high value in gray granite is related to high percentage of silica and potassium contents, the high value of radon concentration in the marble is interpreted to high contents of organic matter in the original limestone before the metamorphism. On the other hand, values on radon concentration in the waste-dust of marble and granite from industrial quarry were 399.7 and 257.2 Bq/m3, respectively. They were above the international standard limit, and generally the ambient is not safe for workers. ÖZ Uzun süre maruz kalındığında evlerdeki radon gazı sağlık sorunlarının artışına neden olmaktadır. Yapı malzemelerinin çoğunda doğal olarak az miktarlarda radyoaktif maddeler bulunmaktadır. Doğal yapı malzemeleri bulundukları yerin jeolojisini yansıtmaktadır. Bu çalışma, güneybatı Filistin'de, Gazze Şeritinde kullanılmakta olan kayaç ve yapı malzemelerinin bu anlamda değerlendirilmesi ile ilgilidir. Uluslararası ve yerel kökenli yapı malzemelerinden alınan farklı on dört malzeme üzerinde nükleer iz detektörleri (CR-39) ile testler yürütülmüş ve optik mikroskop altında ölçmeler yapılmıştır. Ölçülen örneklerde radon konsantrasyon seviyeleri 94.4 ila 642.5 Bq/m3 arasındadır. Kumlar (Gazze Şeridinin kuzeyinden), siyah çimento, gri granit ve mermer görece yüksek, sırasıyla 642.5, 285.0, 283.6, ve 257.2 Bq/m3 değerler vermektedir. Bu değerler uluslararası standart sınırların üzerindedir ve yapı işlerinde kullanılmaları sağlıklı değildir. Ubeid ve Ramadan (2017)'a göre, kumlardaki en yüksek değer siyah kumlarda, tarımsal ve kentsel alanlarda, madencilik faaliyetlerindeki atıklardan, fabrika ve şehir kanalizasyonlarından ve eski çöplük ve sanayi alanlarından sızmalarla olmaktadır. Gri granitteki yüksek değerler yüksek silika ve potasyum içeriklerine bağlı iken mermerdeki yüksek radon konsantrasyonu metamorfizma öncesi ilksel kireçtaşındaki organik maddelerin yoğunluğuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Öte yandan maden ocaklarındaki mermer ve granit toz atıklarında sırası ile 399.7 ve 257.2 Bq/m3 radon gazı konsantrasyonu ölçülmüştür. Bunlar uluslararası standart sınırların üzerindedir ve çalışma ortamı çalışanlar için sağlıklı değildir. Anahtar Kelimeler: Radon salınımı, inşaat malzemeleri, kayaç parçaları, Gazze Şeriti.
doi:10.17824/yerbilimleri.503884 fatcat:7tpm4muyuzhq5oxuqlt642xkhq