Kenti Şekillendirmek: İstanbul'da Üç Kentsel Olay

Chris Houston
2018 İDEALKENT  
What of contingent or unexpected urban events that are not the inevitable or determined outcome of other happenings or incidents, and yet transform the present city and exert their force and influence into the future? How might we identify and explicate crucial acts and developments that rupture and reconfigure the morphology and built environment of the city, as well as of its inhabitants' perceptions of space? This paper describes and analyses three urban events in Istanbul that have become
more » ... gnificant determining acts in the city's modern period, co-constituting both the morphology of the city, the experiences of its inhabitants, and its ethnic/religious composition. The paper argues that urban events coalesce or entangle to part-assemble the contemporary city, even as their creative dynamics do not necessarily function to produce a coherent urban system. Öz Başka hadiselerin ya da kazaların kaçınılmaz ya da belirlenmiş sonucu olmayan, tümüyle olumsal ya da beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ancak güncel kenti dönüştüren ve geleceğini şekillendirmede güç ve etki uygulayabilen kentsel olaylar hakkında ne düşünmeliyiz? Kentin morfolojisi ve yapılı çevresi yanı sıra kent sakinlerinin mekan algısında kırılmaya ve yeni bir konfigürasyona sebep olan mühim eylemleri ve olayları nasıl tespit edebilir ve açıklayabiliriz? Bu makale kentin modern döneminde belirleyici olan, kentin morfolojisini, kentte yaşayanların deneyimlerini ve kentin etnik-dini kompozisyonunu karşılıklı olarak kuran üç olayı tariflemekte ve incelemektedir. Makalenin temel argümanı, her ne kadar yaratıcı dinamikleri zorunlu olarak tutarlı bir kentsel sistem üretmek üzere işlemiyor olsa da, kentsel olayların bir araya gelerek ya da iç içe geçerek çağdaş/güncel kenti parçalayarak-yeniden birleştirerek yapılandırdıklarıdır.
doi:10.31198/idealkent.507136 fatcat:elye4mgnrveezgjfqeevd47oyi