MEDIJATORI POVEZANOSTI GOJAZNOSTI I DEPRESIJE KOD ODRASLIH GOJAZNIH AMBULANTNIH BOLESNIKA

Jelena Gudeq­rakić, Dragana Davidović, Dušan Avramović, Dušan Backović, Jagoda Jorga
unpublished
Uvod Gojaznost je rastući zdravstveni problem, kako u našoj zemqi, tako i u većini razvijenih i zemaqa u razvoju. Javqa se kod 1535% odraslog stanovništva. Faktori koji utiču na vezu gojaznosti i depresije (moderatori i medijatori) su: aktiv no tražewe pomoći, stepen gojaznosti, pol bolesnika i socioekonomski status. U stawima gde se očekuje mogući nastanak depresije preporučuju se metodi skrininga. U novijoj literaturi kao najčešće korišćen skriningmetod za depresiju kod odraslih osoba u
more » ... ntnim uslovima navodi se unapređena verzija Bekove skale za procenu depresivnosti (BDI-II). Ciq rada Ciq ovog istraživawa je bio da se odrede faktori rizika koji moderiraju vezu depresije i gojaznosti kod go jaznih osoba na tretmanu gubitka težine. Kao potencijalni moderatori veze gojaznosti i depresije ispitivani su: pol, ste pen gojaznosti, obrazovawe i bračni status. Metod rada U istraživawu je učestvovalo 267 ispitanika koji su se javili Savetovalištu za ishranu Instituta za higi jenu Medicinskog fakulteta u Beogradu, prosečne starosti od 38,0±14,6 godina. Stawe uhrawenosti procewivano je preko indeksa mase tela (BMI) dobijenog iz merenih vrednosti telesne visine i mase prema preporuci Svetske zdravstvene or ganizacije. Za procenu stawa depresije primewena je Bekova skala za procenu depresivnosti preporučena za našu popu laciju (unapređena verzija BDI-II). Rezultati Ispitivawem povezanosti stepena gojaznosti i depresije utvrđeno je da je prosečna vrednost BDI skora kod gojaznih veća nego kod negojaznih ispitanika (F (267,1) =6,014; p=0,015). Pri tom je i procenat gojaznih osoba koje imaju depresi ju (55,1%) statistički značajno veći (χ 2 (267,1) =22,64; p<0,001). Takođe je pokazano da postoji visoko statistički značajna poveza nost između BDI skora i BMI (r=0,246; p<0,001). Posmatrano u odnosu na pol, žene su imale veći prosečan skor na testu ne go muškarci (p=0,003); takođe, kod značajno većeg procenta žena su uočeni simptomi depresije (χ 2 (267,1) =4,261; p=0,039). Mul tifaktorska analiza varijanse (MANOVA) je pokazala da na BDI skor značajno utiču pol (F (267,1) =8,936; p=0,030) i uhrawenost (F (267,1) =6,115; p=0,014), ali udruženo dejstvo ova dva faktora nije se pokazalo značajnim. Zakqučak S obzirom na to da se kod gojaznih bolesnika koji su na programu regulacije težine depresija javqa deset puta češće nego kod opšte populacije, kod wih je potrebno primeniti neki skrining za depresiju. Posebnu pažwu treba posve titi bolesnicima sa većim stepenom gojaznosti i ženama, jer se kod wih depresija češće javqa.
fatcat:mpgtwiylynfxldmcvdxhdi57pe