Sytuacje edukacyjne w szkole zogniskowane na uczeniu się wychowanka

Jolanta Andrzejewska
2019 Roczniki Pedagogiczne  
Refleksja nauczyciela wczesnej edukacji nad racjonalnym wyborem sposobów pracy z uczniem w procesie uczenia się staje się jednym z najpilniejszych wyzwań współczesnej praktyki oświatowej. Uczenie się jest procesem konstruowania, interpretowania, modyfikowania osobistych reprezentacji świata w sytuacyjnym i kulturowym kontekście (Bruner, 2006) . Uczenie się to proces aktywny, w którym uczący się tworzy nowe idee albo pomysły na podstawie swojej przeszłej i obecnej wiedzy. Wychowanek przez cały
more » ... owanek przez cały czas przetwarza różnorodne informacje, selekcjonuje je, stawia i weryfikuje hipotezy oraz podejmuje decyzje. Proces uczenia się bazuje również na osobistych, jednostkowych doświadczeniach podmiotu uzyskiwanych w toku różnorodnego działania. Aktywny proces przyswajania wiedzy wymaga od ucznia gromadzenia danych i informacji, ich kodowania, przekształcania oraz wytwarzania nowej wiedzy. Samodzielny proces kształcenia pozwala uczącemu się na wychodzenie poza dostarczone informacje i dokonywania indywidualnych, niezmiernie znaczących odkryć oraz "służy zmianie i doskonaleniu jej struktur poznawczych" (Hejnicka-Bezwińska, 2008, s. 139). Uwzględniając istotę procesu uczenia się rysuje się potrzeba nowej edukacji szkolnej: − elastycznie dostosowanej do ucznia i jego sposobów konstruowania znaczeń; − dającej satysfakcję i radość z procesu uczenia się; − polegającej na gromadzeniu różnych doświadczeń; Dr hab. JOLANTA ANDRZEJEWSKA, prof. UMCS -Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS,
doi:10.18290/rped.2019.11.2-7 fatcat:cmwsgrnrqvco5ji3x2j6a52m24