Job satisfaction of nurses in relation to workplace

Ivana Barać, Jadranka Plužarić, Sanja Kanisek, Lorna Dubac Nemet
2015 Sestrinski glasnik/Nursing Journal  
Sažetak Zadovoljstvo poslom stav je pojedinca prema profesiji te je povezan s izvođenjem svakodnevnih aktivnosti tijekom procesa rada. Cilj: istraživanja je ispitati područja u zadovoljstvu poslom medicinskih sestara/ tehničara u odnosu na mjesto rada. Uključeno je 98 medicinskih sestara i tehničara iz Kliničkog bolničkog centra Osijek i Doma zdravlja u Osijeku. Metode: Primijenjena je skala zadovoljstva poslom namijenjena ispitivanju generalnog stava i područja zadovoljstva poslom. Rezultati:
more » ... znalazi se razlika u stupnju zadovoljstva poslom u istraživanom području aktivnosti [p<0,05], pri čemu je najveći stupanj zadovoljstva u obavljanju radnih aktivnosti kod medicinskih sestara koje rade na bolničkim odjelima AS=15,6 [SD=2,8], a najmanji kod medicinskih sestara koje rade u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti AS=12,6[SD=3,0]. Značajna razlika verificirana je u odnosu na nadređene [p<0,01], a najveći stupanj zadovoljstva zabilježen je kod medicinskih sestara koje rade u ambulantama opće prakse AS=14,5 [SD=2,3], a najmanji kod medicinskih sestara koje rade u operacijskoj sali AS= 11,8[SD=2,3]. Povezanost stupnja zadovoljstva poslom u odnosu na radni staž [r=,222; p<0,05]. Zaključak: Iznalaze se varijacije u odnosu na dob, radno mjesto, godine radnoga staža. Stupanj zadovoljstva medicinske sestre/tehničara u izvršavanju svakodnevnih radnih zadataka u izravnoj je vezi sa stupnjem pružanja kvalitete zdravstvene njege. Ključne riječi: zadovoljstvo poslom • medicinske sestre • mjesto rada Kratki naslov: zadovoljstvo poslom kod medicinskih sestara Abstract Job satisfaction is an individual's attitude toward the profession, and has been associated with performing daily activities during the work process. Objective: The study examined the areas of job satisfaction of nurses / technicians in relation to the place of work. Participants included were 98 nurses and technicians, from the Clinical Hospital Centre Osijek and Health Centre Osijek. Methods: The scale of job satisfaction for testing the general attitude and areas of job satisfaction. Results: finds the difference in the degree of job satisfaction in the study area activity [p <0.05] with the greatest degree of satisfaction in the performance of work activities with nurses working on hospital wards AS = 15.6 [SD = 2.8] , and the lowest in nurses working in public health nurses AS = 12.6 [SD = 3.0]. A significant difference was verified in relation to the parent [p <0.01], and the highest level of satisfaction was recorded by nurses working in primary care practices AS = 14.5 [SD = 2.3], and the lowest in nurses work in the OR AS = 11.8 [SD = 2.3]. Correlation between the degree of job satisfaction in relation to length of service [r = 222, p <0.05]. Conclusion: finds the variation in relation to age, position, years of service. The degree of satisfaction of nurses / technicians in performing everyday tasks is directly related to the degree of providing quality health care.
doi:10.11608/sgnj.2015.20.006 fatcat:5kaad55n4zc7xat735hy25unqa