Multi-Robot Flocking Control Based on Deep Reinforcement Learning

Pengming Zhu, Wei Dai, Weijia Yao, JunChong Ma, Zhiwen Zeng, HuiMin Lu
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3016951 fatcat:6erjm2pranckjj7umiwzdn4hbq