PROBLEM-BASED LEARNING IN STUDYING MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS
Проблемне навчання при вивченні медичної та біологічної фізики

T.V. Biryukova, Alfred Nobel University, V.I. Fediv, O.Y. Mykytyuk, Alfred Nobel University
2017 Vìsnik Unìversitetu ìmenì Alʹfreda Nobelâ: Serìâ Pedagogìka ì Psihologiâ  
Т.В. БІРЮКОВА, кандидат технічних наук, доцент, асистент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» (м.Чернівці) В.І. ФЕДІВ, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» (м.Чернівці) О.І. ОЛАР, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ «Буковинський державний медичний
more » ... державний медичний університет» (м.Чернівці) О.Ю. МИКИТЮК, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» (м.Чернівці) ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ У статті розглянуто принципи проблемного навчання у вищому навчальному закладі, наведено приклади застосування його елементів під час вивчення медичної та біологічної фізики студентами-медиками. Ключові слова: проблемне навчання, студенти, методи, проблема, завдання. П остановка проблеми. Навчання у вищій школі направлено на стимулювання активної розумової діяльності студентів. Одним із методів, направлених на інтенсивний розвиток самостійної пізнавальної діяльності, індивідуальних творчих здібностей, вміння знаходити, систематизувати, узагальнювати, робити висновки щодо практичного застосування, є проблемний підхід викладання матеріалу. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження психологів С.Л. Рубінштейна, Г.С. Костю-Рубінштейна, Г.С. Костю-Рубінштейна, Г.С. Костюка та ін. встановили, що, як правило, продуктивний процес мислення починається з проблеми чи запитання, тобто з протиріччя. Виникнення проблемної ситуації сприяє активному мисленню особистості. Метою статті є висвітлення основних положень проблемного навчання та використання його елементів під час проведення занять з медичної та біологічної фізики зі студентами-медиками. Виклад основного матеріалу. Проблемно-орієнтоване навчання було розроблено в середині 60-х років ХХ ст. як альтернативний метод звичайного підходу і вперше було довипробуване на медичному факультеті МакМастерського університету в Канаді [1]. Таке навчання і сьогодні залишається ефективним для підвищення когнітивного рівня студентів різних напрямів підготовки [2], в тому числі й медичної [3] . Основні поняття теорії проблемного навчання: «проблемна ситуація», «проблемне запитання», «проблемна задача», «проблемне завдання» [4]. В статье рассмотрены принципы проблемного обучения в высшем учебном заведении, приведены примеры применения его элементов при изучении медицинской и биологической физики студентами-медиками. Ключевые слова: проблемное обучение, студенты, методы, проблема, задачи. The article deals with the principles of problem based learning in a higher educational institution. Examples of the use of its elements during the study of medical and biological physics by medical students are given.
doi:10.32342/2522-4115-2017-0-14-127-130 fatcat:qxjlox77f5b37lchn5phpmcyli