FEATURES OF THE INTRODUCTION OF STATE-PUBLIC ADMINISTRATION BY THE AUTHORITIES IN THE SPHERE OF EDUCATION

I. Shorobura
2021 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
І. М. Шоробура orcid.org/0000-0003-3728-7968 доктор педагогічних наук, професор, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВЛАДИ У СФЕРІ ОСВІТИ У статті висвітлено питання державно-громадського управління у сфері освіти. Юридичну можливість упровадження в освіті державно-громадського управління визначають Конвенція про права дитини, Конституція України, Закон України «Про освіту», Національна доктрина розвитку
more » ... Стратегічні цілі, завдання, пріоритетні напрями та основні шляхи радикальних перетворень в управлінні системою вищої освіти визначено основними нормативно-правовими актами. Зазначено, що при центральних органах влади створено громадські ради, колегії. На регіональному рівні активно працюють громадські ради та відроджено локальні освітні округи з виборною освітньою радою. На місцевому та регіональних рівнях створено ради ректорів вищих навчальних закладів. На всеукраїнському рівні проведено з'їзди педагогічних працівників, форум батьківської громадськості, створена Громадська рада освітян і науковців. Великого значення надано принципам державно-громадського управління, серед яких слід назвати принципи верховенства права; прозорості, відкритості та гласності; обов'язковості дотримання домовленостей; взаємної відповідальності сторін; обов'язковості розгляду пропозицій сторін. Розкрито особливості впровадження моделей державно-громадського управління, серед яких слід назвати моделі структурно-громадського супроводу, інформаційно-громадського супроводу та субординаційно-проміжного партнерства. Визначено основні особливості державно-громадського управління в освіті. У статті зазначено, що прикладом державно-громадського управління освітою на Всеукраїнському рівні є колегія Міністерства України. Колегія є консультативно-дорадчим органом та утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Міністерством освіти і науки України своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції. Членами колегії є представники громадськості. Ключові слова: державно-громадське управління, вища освіта, модель державно-громадського управління.
doi:10.32840/1992-5786.2021.75-3.5 fatcat:ocbndjrgnbg5fhdl2e23bwp73i