Ultrasound-Guided Single-Injection Femoral Nerve Block Provides Effective Analgesia after Total Knee Arthroplasty up to 48 Hours

Levent Sahin, Halil Fatih Korkmaz, Mehrican Sahin, Guneri Atalan
2014 Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology  
Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı spinal anestezi ile total diz artroplastisi (TDA) yapılan hastalarda postoperatif 48 saatlik periyotta ultrason (US) kılavuzluğunda tek doz femoral sinir bloğunun (FSB) ağrı kontrolü, morfin tüketimi, olumsuz etkiler ve hasta memnuniyeti üzerine etkilerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Dejeneratif eklem hastalığı nedeniyle tek taraflı TDA uygulanacak, ASA fiziksel durumu I-III olan 104 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastalar rastgele iki guruba ayrıldı: Grup
more » ... (n=51) hastalara US kılavuzluğunda FSB'da 1: 200,000 epinefrin ilave edilmiş 40 ml %0.5 bupivakain, Grup P (n=53) hastalara aynı metod ile koruyucu serbest salin enjeksiyonu yapıldı. Ağrı skorları, morfin tüketimi, olumsuz olaylar ve hasta memnuniyeti 48 saat boyunca değerlendirildi. Bulgular: Cerrahi sonrası ilk 48 boyunca Grup F'de Grup P ile kıyaslandığında anlamlı olarak daha az morfin tüketilmiştir (18.7 mg ile 39.6 mg, p<0.001). Dört, 8, 12, 24 ve 48. saatlerde Grup P ile karşılaştırıldığında Grup F'de hem istirahette hem de hareketle VRS skorları anlamlı olarak daha düşüktür (tüm karşılaştırmalar için p<0.001). Ayrıca hasta memnuniyeti Grup F'de Grup P'den daha iyiydi. Sonuç: Bu çalışma US kılavuzluğunda tek doz femoral sinir bloğunun TDA'ni takiben ilk 48 saatte hasta memnuniyetini artırdığı ve morfin tüketimini azalttığını göstermiştir. Anahtar sözcükler: Analjezi; bupivakain; femoral sinir bloğu; diz artroplastisi; ultrason. Summary Objectives: The purpose of this study is to evaluate the effects of ultrasound (US) guided single-injection femoral nerve block (FNB) spinal anesthesia on pain control, morphine consumption, adverse effects, and patient satisfaction during the postoperative 48-hour period in patients undergoing total knee arthroplasty (TKA). Methods: One hundred four ASA physical status I-III patients undergoing single TKA for degenerative joint disease were enrolled in this clinical study. Patients were randomly distributed into two groups: US-guided single-injection FNB with 40 ml of 0.5% bupivacaine and 1:200,000 epinephrine was administered to Group F (n=51) patients. Preservative-free saline was injected in Group P (n=53) patients using the same method as Group F. Pain scores, morphine consumption, incidences of adverse events, and patient satisfaction were assessed over the course of 48 hours. Results: Group F used significantly less morphine compared with Group P (18.7 mg vs. 39.6 mg) during the first 48 hours after surgery (p<0.001). When compared with group P, the VRS scores both at rest and during movement were significantly lower in Group F at 4, 8, 12, 24, and 48 hours after TKA (for all comparisons p<0.001). In addition, patient satisfaction was better in Group F than Group P. Conclusion: This study suggests that a US-guided single-injection femoral nerve block following TKA improves patient satisfaction and reduces consumption of morphine during the first 48 hours.
doi:10.5505/agri.2014.83788 pmid:25205409 fatcat:3zrfmqh6pvcqlhtjzi3svge7ai