NATRIUM-JA RIKKITASEEN SÄÄTÖMAHDOLLISUUKSIA SUOMALAISESSA SELLUTEHTAASSA VESI-JA YMPÄRISTÖEHALLINNON JULKAISUJA-sarja A 110 SYTYKE 20 NATRIUM-JA RIKKITASEEN SÄÄTÖMAHDOLLISUUKSIA SUOMALAISESSA SELLUTEHTAASSA The possibilities of controlling sodium and sulphur balance in a Finnish kraft pulp mill

Mikko Kara, Mikko Kara
1980 unpublished
Tekijä on vastuussa julkaisun sisällöstä, eikä siihen voida vedota vesija ympäristöhallituksen virallisena kannanottona. VESI-JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA koskevat tilaukset: Valtion painatuskeskus, PL 516, 00101 Helsinki puh. (90) 56 601/julkaisutilaukset ISBN 951-47-6372-6 ISSN 0786-9592 HELSINKI 1992 3 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Vesi-ja ympäristöhallitus Maaliskuu 1992 Tekijä(t) (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Mikko Kara Julkaisun nimi (myös
more » ... n) Natrium-ja rikkitaseen säätömandollisuuksia suomalaisessa sellutehtaassa Julkaisun laji Toimeksiantaja Toimielimen asettamispvm Tutkimusraportti Julkaisun osat Tiivistelmä Valkaistun sulfaattimassan valmistuksen tekninen kehitys on edelleen pienentämässä tehtaalta ympäristöön joutuvia jätevirtoja sekä jätevesipäästöjä että kaasumaisia rikkiyhdisteitä. Jätevirtojen pienentäminen kasvattaa prosessiin kertyviä kemikaaleja, erityisesti natriumia ja rikkiä, ja tekee kemikaalitaseiden hallinnan vaikeaksi. Tässä työssä on tarkasteltu yli kymmentä menetelmää tasapainottaa nämä taseet, kun lähtökohtana on suomalainen sellutehdas nykyisillä valkaisukonsepteilla ja klooridioksidin valmistusprosesseilla. Tunnetuimpia ratkaisuja on arvioitu myös taloudellisesti. Rikkitase voidaan kohtuullisin investoinnein korjata muuttamalla prosessista vapautuneet pelkistyneet rikkiyhdisteet ostokemikaaleja korvaaviksi yhdisteiksi. Natriumtaseen tasapainotus on selvästi kalliimpaa eikä siihen löydy yhtä luontevaa ratkaisua. Soodakattilan lentotuhkaa muodostuu paljon ja se on potentiaalinen kohde rikin ja natriumin erottamiseksi toisistaan. Klooridioksidittomuus ei yksin ole ratkaisu näihin kemikaalitaseongelmiin vaan päinvastoin valkaisimoa suljettaessa taseiden säädön merkitys kasvaa. Asiasanat (avainsanat) Natriumtase, rikkitase, päästöt, ympäristövaikutukset, säätö, sellutehtaat, Suomi Muut tiedot Suomen metsäteollisuuden ympäristönsuojelun tutkimus-ja kehittämisohjelma, SYTYKE-ohjelma -Projekti 20 Sarjan nimi ja numero ISBN ISSN Vesi-ja ympäristöhallinnon julkaisuja -951-47-6372-6 0786-9592 sarja A 110 Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 41 Suomi Julkinen Jakaja Kustantaja Valtion painatuskeskus Vesi-ja ympäristöhallitus PL 516, 00101 HELSINKI PL 250, 00101 HELSINKI 4 PRESENTATIONSBLAD Utgivare Utgivningsdatum Vatten-och miljöstyrelsen Maj 1992 Författare (uppgifter om organet: namn, ordförande, sekreterare) Mikko Kara Publikation (även den finska titeln) Möjligheter att kontrollera natrium-och svavelbalansen i en finsk cellulosafabrik Typ av publikation Uppdragsgivare Datum för tillsättandet av organet Forskningsrapport Publikationens delar Referat Den tekniska utvecklingen av sulfatmassaprosessen för blekt massa har ytterligare minskat avfallsströmmen från fabriken både till luft och vatten. Den här utvecklingen ökar mängden av kemikalier som samlas i prosessen, speciellt natrium och svavel, och gör kontrollen av kemikaliebalans svår. I det här arbetet har studerats över tio olika metoder att balansera både natrium-och svavelbalansen. Utgångspunkten för studien har varit finska sulfatmassafabrikerna med deras nuvarande blekningskonsept samt klordioksidprosessen. De mest lovande metoderna har värderats också ekonomiskt. Svavelbalansen kan man förbättra med måttliga investeringar genom ändring av de gasformiga svavelkemikalierna från prosessen till svaveldioxid eller svavelsyra. Balanseringen av natriumbalansen kostar klart mera och det finns inte likadana naturliga metoder för det. Flygaskan från sodapannan är ett potentialt objekt för separering av natrium och svavel från varandra. Blekningen också utan klordioxid, är inte enbart lösningen till problemen med kemikaliebalanserna. Tvärtom när man ytterligare stänger blekeriet blir balansering av olika kemikalier ännu viktigare. Sakord (nyckelord) Natriumbalans, svavelbalans, emissioner, miljöpåverkan, reglering, cellulosafabriker, Finland Ovriga uppgifter Forsknings-och utvecklingsprogram för miljövården inom Finlands skogsindustri, SYTYKEprogrammet -Projekt 20 Seriens namn och nummer ISBN ISSN Vatten-och miljöförvaltningens publikationer -951-47-6372-6 0786-9592 serie A 110 Sidantal Språk Pris Sekretessgrad 41 Finska Offentlig Abstract The technical development of bleached kraft pulping is further decreasing the waste streams from the mill to the environment. This decresing of waste streams leads to an accumulation of chemicals into the process, especially sodium and sulphur, and makes the control of chemical balances even more difficult.
fatcat:tngtskypvrabrl4fyb7dlyjmty