Searching for Breakthrough Technologies: Photonics Case
В поисках прорывных технологий: фотоника

I. Dezhina, Skolkovo Institute of Science and Technology, 3, Nobelya Str., Territory of innovation center Skolkovo, Moscow, 143026, Russian Federation, A. Frolov, Gaidar Institute for Economic Policy, 5, Gazetnyi Per., Moscow, 125993, Russian Federation, Skolkovo Institute of Science and Technology, 3, Nobelya Str., Territory of innovation center Skolkovo, Moscow, 143026, Russian Federation
2017 Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniya  
doi:10.20542/0131-2227-2017-61-6-14-22 fatcat:4fcfungtnvbpxczj4g3nc32udi