EMPLOYMENT AGREEMENT UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

O.H. Sereda, Yu.S. Vlasiuk
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
О.Г., д.ю.н., професор, доцент кафедри трудового права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Власюк Ю.С., студентка ІІ курсу Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-методологічних проблем сучасного трудового права, а саме: порівняльно-правовому аналізу регламентації трудового договору за національним законодавством України та законодавством зарубіжних
more » ... давством зарубіжних країн (Норвегія, Люксембург, Угорщина, Румунія, Республіка Франція, Федеративна Республіка Німеччина). У науковій статі досліджено питання юридичної природи трудового договору. Встановлено, що визначення поняття трудового договору у КЗпПУ країни істотно не відрізняється від аналогічних визначень, що містяться в трудових кодексах зазначених вище країн. У статті приділено увагу висвітленню ключових особливостей, порядку укладання трудового договору, його змісту з огляду на трудове законодавство України та західноєвропейських країн, що дало змогу виявити деяку схожість, а також суттєві відмінності в правових нормах, які стосуються трудового договору, а також позитивні приклади, актуальні для впровадження в трудове право України. У процесі проведення наукового дослідження було з'ясовано, що нині трудовий договір у країнах -членах Європейського Союзу є фундаментальним основоположним документом, на основі якого забезпечується належна правова регламентація найбільш істотних аспектів трудових правовідносин, стає фундаментом європейського трудового права. Європейський вектор інтеграції, адаптація вітчизняного законодавства до законодавства ЄС зумовлюють наявність спільних рис правового регулювання трудових договорів у всіх членів зазначеного економічного та політичного об'єднання, зокрема «вимагають» цього і від України. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок: хоча до Кодексу законів про працю України регулярно вносяться зміни, які вдосконалюють та наближають положення нормативно-правового акта до сьогоднішніх реалій, необхідне здійснення вдосконалення нормативної регламентації укладання трудового договору з урахуванням позитивного досвіду європейських країн. Ключові слова: трудовий договір, трудові правовідносини, істотні умови, працівник, роботодавець, правове регулювання, Європейський Союз. The article is devoted to one of the current the oretical and methodo-logical problems of modern labor law, namely: the study of legal regulation of the employment contract under the national legislation of Ukraine and foreign countries, including Norway,
doi:10.32782/2524-0374/2021-4/83 fatcat:a52e66ym6rcylliudo36sg7nki