Bakteriell bedingte Geschlechtskrankheiten. Teil 2

S Lautenschlager
2003 Swiss Medical Forum = Schweizerisches Medizin-Forum  
Abbildung 1. Ulcus molle vulvär.
doi:10.4414/smf.2003.04983 fatcat:q7w5b63hbnhvjdq2mmel3wtouu