Chrystianizacja "Młodszej Europy", red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla

Anna Maleszka
2018 Zapiski Historyczne  
Chrystianizacja "Młodszej Europy", red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: seria Historia nr 228, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 318, ISBN 978-83-232--3074-8, ISSN 0554-8217. Publikacja zatytułowana Chrystianizacja "Młodszej Europy" jest drugą częścią z planowanych trzech tomów poświęconych ekspansji chrześcijaństwa w Europie. W 2014 r. ukazał się tom pierwszy pt. Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, będący
more » ... iąclecia, będący owocem konferencji zorganizowanej w tym samym roku. Na nadchodzące lata planowana jest publikacja trzeciej i ostatniej części zbierającej rezultaty obrad konferencji na temat chrztu Mieszka I, przeprowadzonej w dniach 21-23 IX 2016 r. Seria konferencji i publikacji zyskała finansowanie z funduszu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). Zamiarem wskazywanym przez pomysłodawców i realizatorów tego projektu, trójstopniowo rozpatrującego proces chrystianizacji Europy, było poszerzone spojrzenie na wydarzenia z drugiej połowy X w., zwłaszcza na chrzest Mieszka I, obiegowo określany jako "chrzest Polski", upamiętniany uroczyście w 2016 r. z racji 1050 rocznicy. W ramach owego poszerzenia perspektywy zebrano 15 tekstów omawiających różnie ujmowane procesy chrystianizacyjne w kolejnych regionach "Młodszej Europy" w ujęciu zaproponowanym przez Jerzego Kłoczowskiego, czyli Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej. Jeden z artykułów dotyczy również Słowian południowych (bałkańskich), którzy pojawili się na obszarach dawniej wchodzących przecież w skład Cesarstwa Rzymskiego. Z tego też względu uwagę we Wstępie, jakoby "Młodsza Europa" ujmowana w publikacji miała obejmować "t e r y t o r i u m które kształtowało nowe byty państwowe i wchodziło do nowego kręgu kulturowego p o z a g r a n i c am i dawnego Imperium Romanum" 1 , lepiej byłoby sformułować bardziej precyzyjnie. Tę uwagę można zresztą odnieść też do poruszanych w jednym z artykułów Węgier, których zachodnia część (Panonia) należała wszak do Cesarstwa. Zawartość tomu podzielono na dwie części: pierwsza, w zamyśle redaktorów, miała grupować artykuły prezentujące przebieg chrystianizacji w kolejnych regionach, głównie na bazie źródeł pisanych, niekiedy również archeologicznych, oraz często obszernej już literatury przedmiotu. W drugiej części, wydawać by się mogło, bardziej problemowej, zebrano rozważania na temat ideologii krucjatowej, doktryn misyjnych czy recepcji chrześcijaństwa.
doi:10.15762/zh.2018.47 fatcat:azlwjvzyofebvg72eyjgjcbfsu