Patterns of formation and reduction of cutting temperature at machining

В. І. Полянський
2019 Vìsnik Priazovsʹkogo Deržgavnogo Tehničnogo Unìversitetu. Serìâ: Tehnìčnì Nauki  
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РІЗАННЯ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ Запропоновано новий теоретичний підхід до визначення температури різання при лезовій обробці. Показано, що в розрахунковій схемі процесу різання, заснованої на представленні припуску, що знімається, у вигляді пакету елементарних прямолінійних адіабатичних стрижнів, які перерізаються ріжучим інструментом, необхідно враховувати кількість зсувних елементарних обсягів оброблюваного матеріалу. По суті, необхідно перейти
more » ... необхідно перейти від обліку безперервного характеру перерізання адіабатичного стрижня до дискретного характеру його перерізання. Розрахунками встановлено, що зі збільшенням кількості зсувних елементарних обсягів оброблюваного матеріалу температура різання збільшується. Тому необхідно прагнути до їх зменшення. Це досягається при лезовій обробці, так як при шліфуванні має місце фактично безперервний характер перерізання елементарних адіабатичних стрижнів і температура різання приймає найбільші значення. Отримане рішення дозволяє обгрунтувати ефективність переходу на фінішних операціях від процесу шліфування до сучасних методів лезової обробки з метою зменшення температури різання і підвищення якості оброблюваних поверхонь. Ключові слова: лезова обробка, шліфування, точіння, якість і продуктивність обробки, умовне напруження різання, теплова напруженість процесу різання. Полянский В.И. Закономерности формирования и снижения температуры резания при механической обработке. В работе предложен новый теоретический подход к определению температуры резания при лезвийной обработке. Показано, что в расчетной схеме процесса резания, основанной на представлении снимаемого припуска в виде пакета элементарных прямолинейных адиабатических стержней, которые перерезаются режущим инструментом, необходимо учитывать количество образующихся сдвиговых элементарных объемов обрабатываемого материала. По сути, необходимо перейти от учета непрерывного характера перерезания адиабатического стержня к дискретному характеру его перерезания. Расчетами установлено, что с увеличением количества образующихся сдвиговых элементарных объемов обрабатываемого материала температура резания увеличивается. Поэтому в реальных условиях резания необходимо стремиться к их уменьшению. Это достигается при лезвийной обработке, так как при шлифовании имеет место фактически непрерывный характер перерезания элементарных адиабатических стержней и температура резания принимает наибольшие значения. Полученное решение позволяет обосновать эффективность перехода на финишных операциях от процесса шлифования к современным методам лезвийной обработки с целью уменьшения температуры резания и повышения качества обрабатываемых поверхностей. Ключевые слова: лезвийная обработка, шлифовка, точение, качество и производительность обработки, условное напряжение резки, тепловая напряженность процесса резки. V.I. Polyanskiy. Patterns of formation and reduction of cutting temperature at machining. The paper proposes a new theoretical approach to determining the cutting temperature at blade cutting. Its essence lies in the fact that in the design scheme of the cutting process, based on the representation of the removed allowance as a package of elementary straight-line adiabatic rods that are cut by the cutting tool, it is necessary to * канд. техн. наук, ген. директор, ООО «Імперія металів», м. Харків, fokusnic1@rambler.ru
doi:10.31498/2225-6733.39.2019.201065 fatcat:oekqxovgg5gs3hp2irh7plbnai