Телемедицина: сучасний стан та перспективи розвитку

Л.О. Дубчак
2017 Системи обробки інформації  
СRISIS MANAGEMENT OF DOMESTIC TELECOMMUNICATION ENTERPRISES: CURRENT STATE, TRENDS AND PROSPECTS У статті висвітлено актуальні питання антикризового управління вітчизняними підприємствами, запропоновано інноваційну систему зменшення витрат і підвищення продуктивності праці, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств та активізує їх розвиток. Наведено приклад дієвого механізму антикризового управління телекомунікаційним підприємством, у якому превентивний
more » ... у превентивний інструментарій спрямований на виявлення та нейтралізацію руйнівних або кризових чинників. Запропонований підхід має на меті посилити контроль за бізнес-процесами з боку керівництва телекомунікаційним підприємством, а також здійснювати постійний моніторинг у контексті реалізації превентивних заходів. Проведена порівняльна оцінка інструментарію антикризового управління вітчизняними підприємствами ПАТ "Укртелеком", ПрАТ "Київстар" та ТОВ "Інтелектуальні комунікації" дала змогу встановити, що масштаб підприємства зумовлює активність використання і різноманіття інструментів антикризового управління у сфері телекомунікацій. Зокрема, встановлено, що кореляційна залежність між рентабельністю діяльності та показниками продуктивності праці співробітників і чисельністю абонентів телекомунікаційних підприємств є достатньо тісною, за винятком залежності між рентабельністю діяльності ПрАТ "Київстар" та чисельністю їх абонентів. This paper introduces a topical issues of crisis management of domestic enterprises, proposes an innovative system for reducing costs and increasing labor productivity, which provides for increasing the competitiveness of telecommunication enterprises and activating their development. An example of an effective mechanism of anti-crisis management of a telecommunication enterprise is presented in which preventive tools are aimed at identifying and neutralizing destructive or crisis factors. The constructed mechanism of the preventive crisis management of telecommunication enterprises opens up an opportunity to carry out comprehensive diagnostics of the enterprise's activity and, at an early stage, develop and implement the required anti-crisis measures. The proposed approach aims to strengthen the control of business processes by the management of the telecommunication enterprise, as well as to carry out continuous monitoring in the context of the implementation of preventive measures. A comparative assessment of the tools of crisis management by domestic enterprises of Ukrtelecom PJSC Kyivstar and
doi:10.30748/soi.2017.147.26 fatcat:zocdx2nn6ffhnpwf27f4nvl2nu