MYASTHENIC SYNDROME

N. G. Volkova, L. Y. Stolyarova, V. Y. Gavrichkov, S. V. Plyukhin, T. M. Petrova
2017 Russian Journal of Forensic Medicine  
doi:10.19048/2411-8729-2017-3-4-27-30 fatcat:kunrs6ohojg2rctbdo3wy36smi