Η σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της «αντιπαροχής»

Αργυρή Μαργαρίτη Πουρνάρα
2020
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της σύμβασης ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής. Σύμφωνα με τη συναλλακτική πρακτική, ο κύριος του οικοπέδου, οικοπεδούχος, αναθέτει στον κατασκευαστή οικοδομών - εργολάβο, με ευθύνη και δαπάνες του τελευταίου, την ανέγερση οικοδομής στο οικόπεδό του. Ως αντάλλαγμα του εργολάβου συμφωνείται η μεταβίβαση σ' αυτόν ή σε τρίτους που εκείνος θα υποδείξει, ποσοστών εξ αδιαιρέτου της κυριότητας του οικοπέδου μαζί με τα διαμερίσματα
more » ... που αντιστοιχούν στα ποσοστά αυτά. Η μελέτη επικεντρώθηκε στη νομική φύση της σύμβασης και στις πολύπλοκες σχέσεις που δημιουργούνται στις συμβάσεις αυτές (κατά κανόνα τριμερείς), καθώς και στην πληρέστερη ανάλυση και αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν σε περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης, ειδικά μετά την εμπλοκή και τρίτου μέρους.
doi:10.26262/heal.auth.ir.323708 fatcat:pcp4s3s6onb6jk5uyf2ynolzly